Xero for Mint
This app allows you to record Freshdesk timesheet entries as billable items on Xero draft invoices.