Xero for Mint
Freshdesk’s app with Xero allows you to record Freshdesk timesheet entries as billable items on Xero draft invoices.