Các tính năng
Gói Freddy Self-service
Gói Freddy Starter
Gói Freddy Ultimate
Rô-bốt email
Rô-bốt đàm thoại
Hệ thống trả lời tự động (IVR) bằng lời nói
Chatbot có các câu trả lời và luồng đối thọai
Công cụ khởi tạo chatbot
Phát hiện mục đích
Các rô-bốt đa ngôn ngữ
Các kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API)
Các tập tin định kiểu theo tầng (CSS) và JavaScript (JS) tùy chỉnh
Các thông số tùy chỉnh
Các tương tác truyền thông đại chúng phong phú
Bàn giao cho nhân viên

Đồng ý

Tích hợp WhatsApp
Tích hợp Facebook Messenger
Các hoạt động rô-bốt
Tự động phân loại

Cơ bản

Nâng cao

Các kịch bản soạn thảo cho nhân viên
Tính năng Đề xuất bài viết giải pháp
Tính năng Thank you Detector
Tính năng xã hội
Rô-bốt Hỗ trợ
Đề xuất câu trả lời soạn sẵn
Tính năng Robo Assist (RPA)
Tính năng Giải tích

Cơ bản