Ingangsdatum
25 november 2019

Voor de vorige versie, klik hier.

Lees deze Servicevoorwaarden en Onze Privacyverklaring (samen deze "Voorwaarden") zorgvuldig door, aangezien ze een contract vormen tussen U en Ons, en het gebruik van en de toegang tot de Service(s) en Websites door U, Uw Partnerbedrijven, de Gebruikers en de Eindgebruikers regelen. In het geval van een conflict tussen deze servicevoorwaarden en Onze Privacyverklaring, prevaleren deze Servicevoorwaarden.

Door de Service(s) of Websites te openen of te gebruiken, of een Gebruiker of Eindgebruiker te machtigen of toe te staan om de Service(s) of Websites te openen of te gebruiken, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Als U deze Voorwaarden aangaat namens een bedrijf, organisatie of een andere juridische entiteit (een ”Entiteit"), gaat U akkoord met deze Voorwaarden voor die Entiteit en verklaart U aan Ons dat U de bevoegdheid hebt om dergelijke Entiteit en haar Partners te binden aan deze Voorwaarden, in dit geval verwijzen de termen ”U”, ”Uw” of gerelateerde termen met hoofdletters die hierin worden gebruikt naar die Entiteit en haar Partnerbedrijven. Als U niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt of als U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag U deze Voorwaarden niet accepteren en mag U de Service(s) of Websites niet openen of gebruiken.

U moet als persoon 18 jaar of ouder zijn om toegang te hebben tot of gebruik te maken van de Websites en de Service(s).

1. UW RECHTEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing tijdens Uw gratis proefperiode en tijdens Uw inschrijving op de Service(s) via een Serviceplan naar Uw keuze.

1.2 Het gebruik van Onze Service(s): Afhankelijk van Uw naleving van de Voorwaarden, en uitsluitend tijdens de Abonnementsperiode, hebt U het beperkte, niet-exclusieve en herroepbare recht op toegang tot en gebruik van de Service(s) voor Uw interne zakelijke doeleinden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Service(s) via Uw Account door derden. U kunt zich voor een of meer Service(s) inschrijven. Ze kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke en verschillende Serviceplannen.

1.3 Het gebruik van onze API's: Waar van toepassing moeten Onze API's worden gebruikt volgens het API-beleid dat We in dit verband implementeren.

1.4 Het gebruik van onze Mobiele Applicaties: Afhankelijk van Uw naleving van de Voorwaarden en uitsluitend tijdens de Abonnementsperiode, hebt U het beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht om de Mobiele Applicaties te downloaden, installeren en gebruiken voor toegang tot en gebruik van de Service(s).

2. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

2.1 Uw Account: Onder voorbehoud van enige beperking van het aantal individuele Gebruikers dat beschikbaar is onder het Serviceplan waarop U bent geabonneerd, is de toegang tot en het gebruik van de Service(s) beperkt tot het gespecificeerde aantal individuele Gebruikers dat is toegestaan onder Uw inschrijving op de Service(s). Elke Gebruiker wordt geïdentificeerd met behulp van unieke inloginformatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden (”Gebruikerslogin") en een dergelijke Gebruikerslogin mag slechts door één persoon worden gebruikt. Als U een managed service provider bent en U dezelfde Gebruikerslogin wilt gebruiken in de accounts die U beheert voor Uw klanten, erkent U dat het Uw eigen verantwoordelijkheid is om de benodigde toestemmingen van dergelijke klanten te verkrijgen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de Servicegegevens en de Gebruikerslogin. U dient daarom Uw Gebruikerslogin niet te delen met derden. In elk geval, tenzij U Ons op de hoogte stelt van ongeautoriseerd gebruik of verdachte activiteiten in Uw account, bent U verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw Account. De Groepsbedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat kan voortvloeien uit het niet beschermen van Uw inloggegevens, waaronder Uw wachtwoord. Zonder het voorgaande te beperken, bent U als enige verantwoordelijk om te waarborgen dat Uw gebruik van de Service(s) voor het opslaan en verzenden van Servicegegevens voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U behoudt ook alle verantwoordelijkheid om te bepalen of de Service(s), of de informatie die hierdoor wordt gegenereerd, juist of toereikend is voor Uw doeleinden.

2.2 Uw gebruik van de Service(s): U stemt ermee in om het volgende na te laten: (a) in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verdelen, delen in tijd of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen van de Service(s) aan enige derde partij, met uitzondering van de Gebruikers en Eindgebruikers, ter bevordering van Uw interne bedrijfsdoeleinden zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden; (b) de Service(s) gebruiken om Gegevens te verwerken namens een derde partij anders dan Uw Gebruikers en Eindklanten; (c) de Service(s) wijzigen, aanpassen, hacken of op een andere manier proberen om ongeautoriseerde toegang tot de Service(s) of gerelateerde systemen of netwerken te verkrijgen of proberen te verkrijgen; (d) ten onrechte een sponsorschap of associatie met Ons laten blijken; (e) de Service(s) op een onwettige manier gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot schending van de privacyrechten van een persoon; (f) gebruik maken van de Service(s) om ongewenste junk-e-mail, spam, piramidespelen of andere vormen van repetitieve of ongevraagde berichten te verzenden; (g) de Service(s) gebruiken om inhoud op te slaan of te verzenden, die inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten; (h) de Service(s) op enige manier gebruiken, waarbij de integriteit of prestaties van de Service(s) en de componenten ervan verstoort of ermee interfereert; (i) een poging doen om te ontcijferen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, reproduceren of kopiëren of anderszins toegang te krijgen tot de broncode of het onderliggende programma van een Software die deel uitmaakt van de Service(s); (j) de Service(s) gebruiken om inhoud die illegaal, racistisch, haatdragend, beledigend, lasterlijk, obsceen of discriminerend is, bewust te posten, te verzenden, te uploaden, te linken, te verzenden of op te slaan; (k) de Service(s) gebruiken om "beschermde gezondheidsinformatie" op te slaan of te verzenden, zoals die term gedefinieerd in 45 C.F.R. 160.103 tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Ons; (l) de Service(s) gebruiken om bewust virussen, malware, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere soortgelijke schadelijke software ("Schadelijke software") te plaatsen, verzenden, uploaden, koppelen, verzenden of op te slaan; (m) een link naar Onze Websites leggen op een manier die elke vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat; (n) de Service(s) gebruiken voor het bijhouden van cookies, uitwisselingen van advertenties, advertentienetwerken, datacommunicatie of het verzenden van elektronische communicatie (inclusief e-mail) in strijd met toepasselijke wetgeving; (o) gebruik van de Service(s) voor elk doel dat verboden is door toepasselijke exportwetten en -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens, of ontwikkeling van rakettechnologie; (p) gebruik maken of proberen gebruik te maken van de Service(s) in strijd met deze Voorwaarden.

2.3 U bent verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of een poging tot of daadwerkelijke toegang tot of gebruik van de Service(s) via Uw Account in strijd met deze Voorwaarden.

2.4 Als Wij U informeren dat een specifieke activiteit of doel met betrekking tot de Service(s) verboden is, dient U ervoor te zorgen dat U het gebruik van de Service(s) voor dergelijke verboden activiteiten of doel onmiddellijk staakt.

3. TOEGANG TOT DE SERVICE(S)

3.1 Het is mogelijk dat U de Service(s) (a) niet kunt gebruiken tijdens geplande downtime voor upgrades en onderhoud aan de Service(s) (waarvoor Wij commercieel redelijke inspanningen zullen doen om U vooraf op de hoogte te stellen via Onze Service(s)) ("Geplande downtime"), of (b) tijdens enige onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten Onze redelijke invloed, zoals, maar niet beperkt tot, overmacht, daden van de overheid, terreurdaden of burgerlijke onrust, technische storingen buiten onze redelijke invloed (inclusief, maar niet beperkt tot, het onvermogen om toegang te krijgen tot internet) of handelingen van derden, inclusief maar niet beperkt tot “distributed denial of service” aanvallen.

3.2 We zullen alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om Geplande Downtime in weekenden (Pacific Tijdzone) en andere daluren in te plannen.

4. WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE(S) EN DE WEBSITES

4.1 Onze Service(s): We kunnen de Service(s) van tijd tot tijd bijwerken en U kunt meldingen over dergelijke upgrades, verbeteringen of updates ("Updates”) ontvangen. Alle nieuwe of gewijzigde functies die zijn toegevoegd aan, of die aan de Service(s) of andere updates, aanpassingen of verbeteringen zijn toegevoegd of de Service(s) anderszins hebben gewijzigd, vallen ook onder deze Voorwaarden en We behouden Ons het recht voor om op elk gewenst moment Updates te implementeren.

4.2 Websites: We kunnen ook de inhoud van Onze Websites op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat alle inhoud op Onze Websites mogelijk op elk moment verouderd kan zijn en Wij zijn niet verplicht om deze te updaten. Voor alle duidelijkheid, deze paragraaf verwijst naar Onze Websites met uitzondering van de Service(s). We kunnen een deel van Onze Websites, dat geen invloed heeft op de Service(s), stopzetten of wijzigen zonder U hiervan op de hoogte te stellen. Onze Websites kunnen links bevatten naar websites, inhoud en bronnen die door derden worden aangeboden ("Links naar Derden"). Deze Links naar Derden worden beheerst door hun eigen voorwaarden en privacybeleid en U gaat ermee akkoord dat Wij geen controle hebben over deze Links van derden en niet verantwoordelijk zijn voor Uw toegang tot of gebruik van deze Links van derden.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Eigendom van IER: Met uitzondering van de rechten die U krachtens Hoofdstuk 1 zijn verleend, behoren alle rechten, titels en belangen in en voor al Onze patenten, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten en/of eigendomsrechten in of gerelateerd aan de Service(s), inclusief de Native Apps en Websites, en elk deel ervan (gezamenlijk "Intellectuele Eigendomsrechten") uitsluitend toe aan en blijven exclusief bij Ons. Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle Intellectuele Eigendomsrechten op Onze Websites en de inhoud of het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen. U mag geen enkel deel van de inhoud op Onze Websites gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor een licentie van Ons of Onze licentieverstrekkers te verkrijgen. Daarnaast claimen Wij geen intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die U uploadt of verstrekt aan de Service(s).

5.2 Toekenning van licentie aan Ons: We zullen een royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sub-licentieerbare, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie hebben om suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback die Wij van U ontvangen, op te nemen in de Service(s) of Websites of anderszins te gebruiken.

5.3 Toekenning van licentie aan U: Onze product- en servicenamen en logo's die worden gebruikt of weergegeven op de Service(s) of Websites zijn Onze gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken (gezamenlijk "Merken"), en U mag dergelijke Merken alleen gebruiken om U te identificeren als een gebruiker van de Service(s) waarop U bent geabonneerd.

5.4 Voorbehoud van Rechten: Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan U zijn toegekend, worden voorbehouden.

6. ANDERE SERVICES

Bepaalde andere services ("Andere Services") zoals integraties, Apps en Aangepaste Apps worden aan U beschikbaar gesteld via de Marktplaats of andere forums waar applicaties worden ontwikkeld voor hun integratie met de Service(s). Deze Andere Services vallen onder hun eigen voorwaarden en privacybeleid en U gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor Uw gebruik van deze Andere Services indien U ervoor kiest om deze Andere Services mogelijk te maken en ze te integreren in Onze Service(s). Door de Andere Services in te schakelen, begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat Wij geen enkele garantie bieden voor Andere Services en dat Wij niet aansprakelijk zijn voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met Uw mogelijkheid, toegang tot of gebruik van dergelijke Andere Services, of Uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of andere beleidsregels van dergelijke Andere Services. U begrijpt dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor het leveren van technische ondersteuning voor Andere Services en dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor de datahosting en gegevensoverdrachtpraktijken van aanbieders van dergelijke Andere Diensten. In zoverre zal U opmerkingen, vragen, klachten of feedback over dergelijke Andere Diensten richten aan de respectievelijke ontwikkelaars of uitgevers zoals gespecificeerd in de Marktplaats of andere forums.

7. FACTURATIE, ABONNEMENTSWIJZIGINGEN EN BETALINGEN

7.1 Abonnementskosten: Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Voorwaarden zijn, behalve tijdens Uw gratis proefperiode, alle kosten verbonden aan Uw Account ("Abonnementskosten") volledig verschuldigd en vooruitbetaald, in overeenstemming met Hoofdstuk 7.2, wanneer U zich inschrijft voor de Service(s). Tenzij anders vermeld in een Formulier, zijn de abonnementskosten gebaseerd op de door U gekozen Serviceplannen en zijn deze volledig betaalbaar totdat U Uw account beëindigt in overeenstemming met Hoofdstuk 8. U zult na elke ontvangst van betaling een ontvangstbewijs van Ons ontvangen. U kunt ook een betalingsbewijs ontvangen vanuit de Service(s).

7.2 Betalingsmethodes: U kunt de Abonnementskosten betalen via Uw creditcard of een andere geaccepteerde betalingsmethode zoals gespecificeerd in een Formulier. Voor creditcardbetalingen is Uw betaling onmiddellijk verschuldigd bij ontvangst van Onze factuur. U machtigt Ons of Onze geautoriseerde vertegenwoordigers, indien van toepassing, hierbij om Uw creditcard in rekening te brengen bij de start van uw inschrijving op de Service(s) (en bij elke verlenging ervan). Voor betalingen via andere geaccepteerde methoden is Uw betaling verschuldigd binnen dertig (30) dagen na Onze factuurdatum, tenzij anders vermeld in een Formulier.

7.3 Vernieuwing: Uw abonnement op de Service(s) wordt automatisch verlengd voor een Abonnementsperiode equivalent in lengte tot de dan aflopende Abonnementsperiode. Tenzij anders wordt bepaald in een Formulier, zijn de Abonnementskosten die van toepassing zijn op Uw inschrijving op de Service(s) voor een dergelijke volgende Abonnementsperiode Onze standaard Abonnementskosten voor het Serviceplan waarop U zich hebt ingeschreven vanaf het tijdstip dat de volgende Abonnementsperiode begint. U erkent en gaat ermee akkoord dat, tenzij U Uw Account beëindigt in overeenstemming met Hoofdstuk 8, Uw creditcard automatisch in rekening zal worden gebracht voor de toepasselijke Abonnementskosten.

7.4 We kunnen een externe dienstverlener gebruiken om creditcard- en andere betalingsverwerking te beheren, op voorwaarde dat deze serviceprovider Uw betaalrekeninggegevens niet mag opslaan, bewaren of gebruiken, behalve om Uw creditcard- en andere betalingsinformatie namens Ons te verwerken. U moet Ons op de hoogte brengen van elke wijziging in Uw creditcard- of andere betaalrekeninginformatie, door Uw Account bij te werken of door Ons een e-mail te sturen naar support@freshworks.com.

7.5 Terugbetalingen: Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden, een Formulier of een Serviceplan, zijn alle Abonnementskosten niet terugbetaalbaar. Er zullen geen terugbetalingen gebeuren voor gedeeltelijk gebruik of niet-gebruik van de Service(s) door U, mits U echter in aanmerking komt voor een pro rata restitutie van de Abonnementskosten voor de rest van de Abonnementstermijn indien U Uw Account beëindigt als gevolg van een wezenlijke schending van deze Voorwaarden door Ons.

7.6. Late betalingen/Niet-betaling van Abonnementskosten: We zullen U op de hoogte brengen als We binnen de betalingstermijn geen betaling ontvangen voor de Abonnementskosten voor Uw Account. Voor betalingen via creditcards moeten We de betalingen ontvangen binnen maximaal vijf (5) dagen vanaf de datum van Onze kennisgeving en voor betalingen via andere geaccepteerde methoden moeten We de betalingen binnen maximaal vijftien (15) dagen na de datum van Onze kennisgeving ontvangen. Als We geen betaling ontvangen binnen de voorgaande periode, kunnen We, naast Ons recht op andere rechtsmiddelen die wettelijk beschikbaar zijn, (i) rente van 1,5% per maand in rekening brengen voor te late betaling en/of; (ii) Uw toegang tot en gebruik van de Service(s) opschorten totdat Wij uw betaling ontvangen voor de Abonnementskosten zoals hierin gespecificeerd en/of; (iii) Uw Account beëindigen in overeenstemming met Hoofdstuk 8.2.

7.7 Upgrades en downgrades: U kunt Uw Account binnen een Serviceplan of tussen twee Serviceplannen upgraden of downgraden overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

7.7.1 Upgrades: U kunt Uw Account op elk moment gedurende Uw Abonnementstermijn upgraden.  Wanneer U een upgrade uitvoert, worden de nieuwe Abonnementskosten onmiddellijk van toepassing en worden de nieuwe Abonnementskosten voor de resterende maand pro rata in rekening gebracht en wordt Uw creditcard automatisch belast. Latere maanden worden volledig in rekening gebracht op basis van de nieuwe Abonnementskosten.

7.7.2 Downgrades: Indien U vóór de Ingangsdatum op de Service(s) heeft ingeschreven, kunt U Uw Account te allen tijde gedurende Uw Abonnementstermijn, maar vóór de verlenging ervan, downgraden in overeenstemming met artikel 7.3 hierboven. Indien U er echter voor kiest om Uw Abonnementstermijn na de Ingangsdatum te wijzigen, kunt U Uw Account niet downgraden gedurende Uw nieuwe Abonnementstermijn zoals eerder bepaald in deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat alle downgrades in overeenstemming met dit artikel 7.7.2 pas vanaf de volgende termijn van toepassing zullen zijn. Indien U van plan bent om Uw Account te downgraden, dient U ons hiervan ten minste zeven (7) werkdagen voor het verstrijken van Uw huidige Abonnementstermijn schriftelijk op de hoogte te stellen via billing@freshworks.com. U begrijpt dat het downgraden van Uw Account kan leiden tot verlies van inhoud, functies of capaciteit van de Service(s). U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies als gevolg van een dergelijke downgrading van uw Account. U moet ervoor zorgen dat u altijd kiest voor het Service Plan dat past bij uw bedrijfsbehoeften.

7.8 Toepasselijke Belastingen: Tenzij anders vermeld, bevatten de Abonnementskosten geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidstaxaties, waaronder belasting op toegevoegde waarde, verkoop, gebruik of bronbelasting, die door een lokale, provinciale of buitenlandse jurisdictie worden opgelegd (gezamenlijk “Belastingen” genoemd). U bent verantwoordelijk voor het betalen van de Belastingen die eventueel door overheidsinstanties aan U worden opgelegd. Wij zullen U dergelijke Belastingen factureren als Wij geloven dat Wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen en U stemt ermee in om dergelijke belastingen te betalen, indien aldus gefactureerd.

7.9 Voordelen voor de Gebruiker: Afgezien van de credits die aan U worden verstrekt wanneer U een downgrade doet, kunnen Wij U, naar eigen goeddunken, met betrekking tot de Service(s) bepaalde voordelen bieden, zoals kortingen op Abonnementskosten, verlenging van de Abonnementsperiode zonder extra betalingen van Uw kant. Deze voordelen zijn specifiek voor Uw Account en de Service(s) die bij het aanbod van deze voordelen zijn geïdentificeerd. Ze zijn niet overdraagbaar. De voordelen kunnen een vervaldatum hebben. Als ze geen vervaldatum hebben, vervallen ze na het verstrijken van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de aanbieding.

8. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van U of enige andere derde partij voor opschorting of beëindiging van Uw Account of de toegang tot en gebruik van de Service(s), als een dergelijke opschorting of beëindiging in overeenstemming is met deze Voorwaarden.

8.2 Gratis proefversie Klanten: Als U zich in een gratis proefperiode voor een of meer van onze Service(s) bevindt, kan Uw Account op de volgende manier worden opgeschort of beëindigd:

8.2.1 Wij kunnen Uw toegang tot en gebruik van Uw Account of de Service(s) opschorten als U in strijd met de Voorwaarden handelt. We zullen U op de hoogte stellen van Uw activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden en U, naar Ons eigen goeddunken, een termijn van vijftien (15) dagen (”Verhelpingsperiode") bieden om dergelijke activiteiten te verhelpen of te staken. Indien U dergelijke activiteiten niet verhelpt of staakt binnen de genoemde Verhelpingsperiode of indien wij van mening zijn dat Uw schending van deze Voorwaarden niet kan worden verholpen, zal Uw Account worden beëindigd en zullen alle bijbehorende Servicegegevens onmiddellijk en permanent worden verwijderd.

8.2.2 U kunt uw Account op elk gewenst moment op of voor het verstrijken van Uw gratis proefperiode beëindigen. In dergelijke gevallen worden alle bijbehorende Servicegegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.

8.2.3 Indien U Uw Account niet beëindigt of verlengt bij of voor het verstrijken van Uw gratis proefperiode, kunnen wij Uw account opschorten. Wij bewaren alle bijbehorende Servicegegevens gedurende een periode van 6 maanden, waarna Uw Account wordt beëindigd en alle bijbehorende Servicegegevens onmiddellijk en permanent wordt verwijderd.

8.3 Klanten met een Serviceabonnement: Als U over een Serviceabonnement voor een van Onze Service(s) beschikt, kan Uw Account op de volgende manier worden opgeschort of beëindigd:

8.3.1 Naast opschorting wegens te late betaling of niet-betaling van Abonnementskosten, kunnen Wij Uw toegang tot en gebruik van Uw Account of van de Service(s) opschorten als U de Voorwaarden overtreedt. We zullen U op de hoogte stellen van Uw activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden en U, naar Ons eigen goeddunken, een termijn van vijftien (15) dagen (”Verhelpingsperiode") bieden om dergelijke activiteiten te verhelpen of te staken. Als U dergelijke activiteiten niet binnen de genoemde Verhelpingsperiode verhelpt of stopzet of als Wij van mening zijn dat Uw schending van deze Voorwaarden niet kan worden verholpen, wordt Uw Account stopgezet. Eventuele bijbehorende Servicegegevens worden gedurende een periode van 14 dagen na de datum van beëindiging van Uw Account bewaard, waarna ze volgens de normale gang van zaken zullen worden verwijderd.

8.3.2 U kunt ervoor kiezen om Uw Account op elk moment vanuit Onze Service(s) te beëindigen, als U voor Uw Account betaalt met een creditcard. Als de betalingen voor Uw Account via andere geaccepteerde betaalmethodes dan op het Formulier vermeld, worden gedaan, kunt U Uw Account beëindigen door te schrijven naar support@freshworks.com. Eventuele bijbehorende Servicegegevens worden gedurende een periode van 14 dagen na de datum van beëindiging van Uw Account bewaard, waarna ze volgens de normale gang van zaken zullen worden verwijderd.

8.3.3 Wij kunnen Uw Account opschorten na afloop of niet-verlenging van Uw Abonnementsperiode. Wij bewaren alle bijbehorende Servicegegevens gedurende een periode van 6 maanden, waarna uw Account wordt beëindigd en alle bijbehorende Servicegegevens onmiddellijk en permanent wordt verwijderd.

8.4 Effect van de beëindiging van Uw Account:

8.4.1 Gegevensexport: We raden U ten zeerste aan om alle Servicegegevens te exporteren voordat U Uw Account beëindigt. In elk geval, na de beëindiging van Uw Account door U of Ons, tenzij elders hierin of in de Aanvullende Voorwaarden anders gespecificeerd, zullen de Servicegegevens worden bewaard of verwijderd in overeenstemming met Paragraaf 8.2 en 8.3, zoals die op U van toepassing zijn. Indien de Servicegegevens worden bewaard zoals hierin beschreven, kunt U binnen deze bewaartermijn contact met Ons opnemen om Uw Servicegegevens te exporteren. Servicegegevens kunnen niet worden gerecupereerd wanneer ze verwijderd zijn. Verder, wanneer Servicegegevens worden gemigreerd van het ene datacenter naar het andere volgens Uw aanvraag, zullen Wij 14 dagen na een dergelijke migratie de Servicegegevens verwijderen uit het oorspronkelijke datacenter.

8.4.2 Kosten: Indien Uw Account wordt beëindigd in overeenstemming met Paragraaf 8.2 of 8.3 van deze Voorwaarden, dient U, naast andere bedragen die U Ons mogelijk schuldig bent, onmiddellijk alle op dat moment onbetaalde Abonnementskosten te betalen die verband houden met de rest van die Abonnementsperiode, tenzij daarvan door Ons schriftelijk wordt afgezien. Dit bedrag is niet door U verschuldigd, of U kunt in aanmerking komen voor een pro rata terugbetaling van de Abonnementskosten, al naar gelang het geval, wanneer U Uw abonnement op de Service(s) beëindigt of Uw Account beëindigt als gevolg van een wezenlijke schending van deze Voorwaarden door Ons, op voorwaarde dat U Ons van een dergelijke schending in kennis stelt en Ons niet minder dan dertig (30) dagen de tijd geeft om een dergelijke schending op redelijke wijze te verhelpen.

9. VERTROUWELIJKHEID

9.1 Als U een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest, of als dit verstrekt wordt als onderdeel van Onze beveiligingsprocedures, moet U dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet met een andere partij delen. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, dat door U werd gekozen of door Ons werd toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen, indien U zich volgens Onze redelijke mening niet houdt aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

9.2 Vertrouwelijkheidsverplichtingen: Ieder van Ons zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik, toegang of openbaarmaking, op dezelfde manier als ieder van Ons Onze eigen vertrouwelijke informatie beschermt, en in ieder geval met niet minder dan redelijke inspanningen. Tenzij anderszins uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze Voorwaarden, kan ieder van Ons de Vertrouwelijke Informatie van de ander uitsluitend gebruiken om Onze respectievelijke rechten uit te oefenen en Onze respectieve verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen en zullen Wij deze Vertrouwelijke Informatie alleen aan onze respectievelijke werknemers, vertegenwoordigers en agents bekendmaken, die dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig hebben voor dergelijke doeleinden en die de vertrouwelijkheid van dergelijke Vertrouwelijke Informatie moeten beschermen en niet misbruiken. De bepalingen van deze paragraaf vervangen alle niet-openbaarmakingsovereenkomsten door en tussen U en Ons die voorafgaand aan deze Voorwaarden zijn ingevoerd en waarmee wordt beoogd om de vertrouwelijkheid van Servicegegevens te behandelen en een dergelijke overeenkomst heeft geen verdere kracht of effect met betrekking tot de Servicegegevens.

10. GEGEVENSBESCHERMING EN BEVEILIGING

10.1 Beveiliging van Servicegegevens: We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de Servicegegevens die Wij Verwerken te beschermen. De maatregelen die Wij gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat geschikt is voor het risico van verwerking van Uw Servicegegevens.

10.2 U begrijpt dat Wij en Onze Groepsbedrijven de Servicegegevens zullen verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke gegevensprivacywetgeving en, waar van toepassing, de Bijlage Gegevensverwerking die door verwijzing en in overeenstemming met Onze Privacyverklaring in deze voorwaarden is opgenomen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Groepsbedrijven ook informatie over U, Uw Account, Gebruikers of Eindgebruikers, inclusief Servicegegevens, kunnen openen of openbaar maken om (a) de wet na te leven of te reageren op wettige verzoeken of juridische procedures; (b) de rechten of eigendommen van Groepsbedrijven of Onze klanten of partners te beschermen, met inbegrip van de handhaving van deze Voorwaarden of andere beleidslijnen die verband houden met de Service(s); (c) te handelen in goed vertrouwen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid te beschermen of om overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving te voorkomen. Verder kunnen, naar Ons eigen goeddunken, alle door U uitgevoerde vermeende frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten worden doorverwezen naar wethandhavingsinstanties.

11. GEGEVENSMIGRATIE

Tijdens Uw Abonnementsperiode kunt U Ons verzoeken om gegevens in Uw Account te importeren ("Gegevensmigratie"). U begrijpt en erkent dat Wij en/of Onze Groepsbedrijven Uw gegevens mogen openen en verwerken in verband met het bieden van ondersteuning tijdens een dergelijke Gegevensmigratie.

12. COMMUNICATIE VAN ONS

Naast de communicaties vermeld in Onze Privacyverklaring, kunnen Wij rechtstreeks contact met U opnemen via e-mail om U te informeren indien

           a.    U een inbreuk pleegt op deze Voorwaarden;

           b. een specifieke activiteit of doel met betrekking tot de Service(s) verboden is, zodat U onmiddellijk het gebruik van de Service(s) voor dergelijke verboden activiteiten of doel kunt staken; of

           c. U een uitzonderlijk hoog aantal Gebruikers, een ongewoon hoge maandelijkse ticketratio per Gebruiker, een ongewoon hoog aantal open tickets of andere overmatige stress op de Service(s) veroorzaakt.

13. AFSTAND VAN GARANTIES

DE WEBSITES EN DE SERVICE(S), MET INBEGRIP VAN ALLE SERVER- EN NETWERKCOMPONENTEN, WORDEN GELEVERD OP "AS IS" - EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WE WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN, GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK, AF.

U ERKENT DAT WIJ NIET GARANDEREN DAT DE SERVICE(S) OF WEBSITES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN EN U ERKENT VERDER DAT WE NIET GARANDEREN DAT DE TOEGANG TOT DE SERVICE(S), DIE VIA HET INTERNET EN VERSCHILLENDE TELECOMMUNICATIENETWERKEN WORDEN AANGEBODEN EN DIE ALLEMAAL BUITEN ONZE CONTROLE VALLEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, FOUTVRIJ OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE KWAADAARDIGE SOFTWARE ZULLEN ZIJN.

DE INHOUD VAN ONZE WEBSITES WORDT ALLEEN ALS ALGEMENE INFORMATIE GEGEVEN. HET IS NIET BEDOELD ALS ADVIES WAAROP U KUNT VERTROUWEN. U MOET PROFESSIONEEL OF GESPECIALISEERD ADVIES VRAGEN VOORDAT U ENIGE ACTIE ONDERNEEMT OF NIET ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INHOUD OP ONZE WEBSITES. GEEN ENKELE INFORMATIE OF ADVIES DIE U VAN ONS OF DOOR DE SERVICE(S) OF WEBSITES HEBT VERKREGEN, GEEFT AANLEIDING TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING ZULLEN WIJ, ONZE PARTNERBEDRIJVEN, MANAGERS, DIRECTEURS, MEDEWERKERS, AGENTS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR ENIGE PERSOON, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, DEKKINGS- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, VERLOREN INKOMSTEN, VERLOREN VERKOOP, VERLOREN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLOREN INHOUD, INVLOED OP BEDRIJFSACTIVITEITEN, ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE OPPORTUNITEITEN), OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, ONDER ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, SCHENDING VAN WETTELIJK RECHT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE WERDEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE KONDEN VOORZIEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN ONZE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN ONZE PARTNERBEDRIJVEN, MANAGERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS MET BETREKKING TOT DE SERVICE(S) BEPERKT TOT EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN HET LAAGSTE BEDRAG VAN (A) TWAALF MAANDEN VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR DE SERVICE(S) WAAROP DE VORDERING BETREKKING HEEFT; OF (B) DE DOOR U BETAALDE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR DE SERVICE(S) WAAROP DE CLAIM BETREKKING HEEFT VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS OF DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, OM U DE RECHTEN TE GEVEN OM DE SERVICE(S) IN OVEREENSTEMMING MET HOOFDSTUK 1 TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN, WIJ ONZE POTENTIËLE AANSPRAKELIJKHEID EN TOEGEWEZEN RISICO'S OP BASIS VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN BEPERKEN, DIE WEZENLIJK HOGER ZOUDEN ZIJN ALS WIJ VERDERE AANSPRAKELIJKHEID ZOUDEN AANVAARDEN DAN HIERIN IS VERMELD.

IN JURISDICTIES DIE DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZIJN TOT WAT MAXIMAAL DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN.

DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN DEZE OPLOSSING U NIET VOLLEDIG COMPENSEERT VOOR ENIGE VERLIEZEN OF HET ONTBREKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL.

15. SCHADEVERGOEDING

15.1 Als het gebruik van de Service(s) door U het voorwerp uitmaakt, of volgens Ons kan uitmaken, van een IP-claim (hieronder gedefinieerd), kunnen Wij naar Ons eigen goeddunken en op Onze kosten (a) voor U het recht verkrijgen om de Service(s) te blijven gebruiken zoals hieronder uiteengezet; (b) de Service(s) te vervangen of wijzigen zodat ze geen inbreuk meer maken; of (c) als opties (a) of (b) commercieel en redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn zoals bepaald door Ons, Uw abonnement op de Service(s) beëindigen en, op basis van een pro rata, eventuele Abonnementskosten die u eerder aan Ons hebt betaald voor het overeenkomstige ongebruikte deel, aan U terugbetalen.

15.2  Schadevergoeding door Ons: Onder voorbehoud van Uw naleving van deze Voorwaarden, zullen Wij U schadeloosstellen en vrijwaren tegen elke vordering die tegen u wordt ingediend door een derde partij omdat de Service(es) waarop u bent ingeschreven een inbreuk maken op, of misbruik maken van het geldige octrooi, auteursrecht of handelsmerk van die derde (een "IP-claim"). Wij zullen, op Onze kosten, een dergelijke IP-claim weerleggen en de schadevergoeding betalen die uiteindelijk tegen U is uitgesproken in verband daarmee, inclusief de redelijke kosten en vergoedingen van de advocaten, op voorwaarde dat (a) u Ons onmiddellijk op de hoogte brengt van de dreiging of melding van een dergelijke IP-claim; (b) We de enige en exclusieve controle en bevoegdheid hebben of zullen hebben Onze advocaten te kiezen, Ons tegen deze IP-claim te verdedigen en/of een schikking te treffen; en (c) U volledig met Ons samenwerkt in verband hiermee. We zijn niet aansprakelijk of hebben geen verplichting met betrekking tot een IP-claim als een dergelijke claim geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door (i) naleving van door U verstrekte ontwerpen, gegevens, instructies of specificaties; (ii) wijziging van de Service(s) door iemand anders dan Ons; of (iii) de combinatie, de werking of het gebruik van de Service(s) met andere hardware of software waarbij de Service(s) op zichzelf geen inbreuk zouden maken.

15.3 Paragraaf 15.1 en 15.2 vermelden Onze enige, uitsluitende en volledige aansprakelijkheid ten opzichte van U en vormen Uw enige rechtsmiddel met betrekking tot een IP-claim die is ingesteld naar aanleiding van de toegang tot of het gebruik van de Service(s) door U.

15.4 Schadevergoeding door U: U zult Groepsbedrijven schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke claim die tegen Ons wordt ingediend door een derde partij en hun respectievelijke werknemers, managers, directeurs en vertegenwoordigers en die voortvloeien uit, of in verband staan met, het gebruik van de Service(s) door U in strijd met deze Voorwaarden of aangelegenheden waarmee U uitdrukkelijk akkoord bent gegaan om verantwoordelijk te zijn op grond van deze Voorwaarden, op voorwaarde dat Wij U onmiddellijk op de hoogte brengen van de dreiging of kennisgeving van een dergelijke claim.

16. OVERDRACHT; VOLLEDIGE OVEREENKOMST; REVISIES

16.1 U mag niet, direct of indirect, alle of enige van Uw rechten onder deze Voorwaarden toewijzen of de uitvoering van Uw taken onder deze Voorwaarden overdragen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen, zonder Uw toestemming, Onze overeenkomst met U krachtens deze voorwaarden overdragen aan een lid van de Groepsbedrijven of in verband met een fusie of wijziging van Onze controle of de verkoop van alle of een groot deel van al Onze activa, op voorwaarde dat een dergelijke opvolger akkoord gaat om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden na te komen. Onder voorbehoud van de voorgaande beperkingen, zijn deze Voorwaarden volledig bindend, ten gunste van en afdwingbaar door de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

16.2 Deze Voorwaarden, samen met alle Formulier(en) en Aanvullende Voorwaarden, vormen de gehele overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en Ons met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden en alle Formulier(en) zullen voorrang hebben boven de algemene voorwaarden in elke inkooporder of andere orderdocumentatie, die U of een door U vertegenwoordigde Entiteit levert (waarbij alle dergelijke algemene voorwaarden nul en nietig zijn) en, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, zijn er geen andere overeenkomsten, verklaringen, garanties of toezeggingen waarop door beide partijen kan worden vertrouwd met betrekking tot het onderwerp hiervan. In geval van een conflict tussen een Formulier en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

16.3 We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en in voorkomend geval vervangen de nieuwe Voorwaarden de eerdere versies. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat U Onze Service(s) of Websites gaat gebruiken, omdat deze van toepassing zijn op Uw gebruik van de Service(s) en Onze Websites. Controleer deze Voorwaarden van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die Wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor U zijn. We zullen U niet minder dan tien (10) dagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden op de hoogte brengen en Uw blijvend gebruik van de Service(s) na de datum van inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen mag door Ons worden beschouwd als de aanvaarding van een dergelijke wijziging. Met betrekking tot alleen wijzigingen van de Aanvullende Voorwaarden, zullen Wij U als hierboven vermeld alleen op de hoogte brengen als de Aanvullende Voorwaarden op U van toepassing zijn. Ons onvermogen om enige bepaling van deze Voorwaarden op enig moment af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling van de Voorwaarden.

17. SCHEIDBAARHEID; GEEN AFSTAND

Als een bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling door de rechtbank gewijzigd en zodanig geïnterpreteerd dat deze de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk uitvoert volgens de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven van kracht. Ons niet-uitoefenen van een recht uit, of enige bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling van de Voorwaarden.

18. EXPORTCOMPLIANCE EN GEBRUIKSBEPERKINGEN; FEDERALE OVERHEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Service(s) en andere Software of componenten van de Service(s) die Wij aan U of Gebruikers kunnen leveren of ter beschikking stellen, kunnen onderworpen zijn aan exportbepalingen en economische sanctiewetten van de VS (of andere gebieden). U stemt ermee in om te voldoen aan alle wetten en regels die betrekking hebben op de toegang tot en het gebruik van de Service(s), Software en andere dergelijke componenten door U en de Gebruikers. U mag de Service(s) niet openen of gebruiken als U zich in een rechtsgebied bevindt, waarin de levering van de Service(s), Software of andere componenten verboden is krachtens de VS of andere toepasselijke wetten of voorschriften (een "Verboden Jurisdictie") en u zult geen toegang tot de Service(s) verlenen aan enige overheid, entiteit of persoon die zich in een Verboden Rechtsgebied bevindt. U verklaart, garandeert en komt overeen dat (i) U niet wordt vermeld op enige lijst van de Amerikaanse overheid (of andere regeringen) van personen of entiteiten die verboden zijn om Amerikaanse export te ontvangen, of transacties met een Amerikaans persoon aan te gaan, (ii) U bent geen onderdaan van, of een bedrijf dat is geregistreerd in een verboden rechtsgebied; (iii) U zult niet toestaan dat Gebruikers de Service(s) openen of gebruiken in strijd met Amerikaanse of andere toepasselijke exportembargo's, -verboden of -beperkingen, en (iv) U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten en het land waarin U en Uw Gebruikers zich bevinden. Als U een Amerikaanse federale overheidsdienst of een overheidsinstantie bent, of namens een dergelijke dienst of instantie een contract afsluit, zijn deze Service(s) een ”Commercieel Item” zoals dit begrip wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit ”Commerciële Computersoftware" en "Commerciële Computersoftwaredocumentatie", zoals die begrippen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. § 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de Service(s), in voorkomend geval, aan U in licentie gegeven met alleen die rechten zoals bepaald in de bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden.

19. RELATIES TUSSEN DE PARTIJEN

De partijen zijn onafhankelijke aannemers. Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

20. OVERLEVEN

Paragrafen 2 (Uw Verantwoordelijkheden), 5 (Intellectuele Eigendomsrechten), 7 (Facturatie, Abonnementswijzigingen en betalingen), 8 (Opschorting en Beëindiging), 9 (Vertrouwelijkheid), 10 (Gegevensbescherming en beveiliging), 13 (Afstand van Garanties), 14 (Aansprakelijkheidsbeperking), 15 (Schadevergoeding), 20 (Overleven), 21 (Kennisgevingen; instemming met elektronische berichten) en 23 (Toepasselijk recht en oplossen van geschillen) zullen blijven voortbestaan na beëindiging van Onze overeenkomst met betrekking tot Uw gebruik van de Service(s). Beëindiging van een dergelijke overeenkomst zal Uw of Onze aansprakelijkheid niet beperken voor verplichtingen die zijn ontstaan vanaf of voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of voor enige schending van deze Voorwaarden.

21. KENNISGEVINGEN; INSTEMMING MET ELEKTRONISCHE BERICHTEN

21.1 Alle kennisgevingen die door Ons aan U onder deze Voorwaarden worden gedaan, kunnen schriftelijk worden geleverd (i) door een nationaal erkende 24-uur transportdienst ("Koerier") of US-Mail naar het contactpostadres dat door U wordt verstrekt bij de inschrijving voor de Services(s); of (ii) via elektronische post naar het e-mailadres dat voor Uw Account is opgegeven.

21.2 Ons adres voor een schriftelijke kennisgeving aan Ons met een Koerier of via US-Mail is: Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA met een CC naar legal@freshworks.com per e-mail. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan onmiddellijk bij aflevering per elektronische post, of indien anders afgeleverd bij ontvangst of, indien eerder, twee (2) werkdagen na deponering in de post of met een Koerier zoals hierboven toegestaan.

22. CORRUPTIEBESTRIJDING

22.1 U stemt ermee in dat U geen illegale of ongepaste omkoping, smeergeld, betaling, geschenk of iets van waarde hebt ontvangen van, of werd aangeboden door een van Onze werknemers of vertegenwoordigers in verband met deze Voorwaarden. Redelijke geschenken en entertainment in de normale gang van zaken zijn niet in strijd met de bovenstaande beperking. Als U kennis neemt van enige overtreding van de bovenstaande beperking, zult u redelijke inspanningen doen om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via legal@freshworks.com.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

23.1 Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de Staat Californië van toepassing, ongeacht conflicterende rechtsbeginselen. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en nationale rechtbanken van de staat Californië, San Francisco County, met het oog op het oplossen van geschillen met betrekking tot de Voorwaarden of Uw toegang tot of gebruik van de Service(s).

23.2 Elk geschil, elke claim of betwisting, die voortkomt uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, uitvoering, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze Voorwaarden voor arbitrage, zal worden bepaald door arbitrage in San Francisco, Californië voor drie arbiters. De arbitrage wordt beheerd door JAMS overeenkomstig haar Uitgebreide Arbitrageregels en -Procedures en in overeenstemming met de Versnelde Procedures in die Regels. De Uitspraak kan door elke bevoegde rechtbank worden beoordeeld. ELKE ARBITRATIE ONDER DEZE VOORWAARDEN ZAL PLAATS VINDEN OP INDIVIDUELE BASIS. KLASSE-ACTIES EN KLASSE-ARBITRAGES ZIJN NIET TOEGELATEN. U BEGRIJPT DAT U, DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, AFSTAND DOET VAN DE DEELNAME AAN KLASSEACTIES. Deze clausule belet de partijen niet voorlopige voorzieningen voor een bevoegde rechtbank te vorderen ter ondersteuning van arbitrageprocedure.

24. DEFINITIES

Wanneer de volgende begrippen naast de begrippen die elders in deze Voorwaarden zijn gedefinieerd, met een hoofdletter worden gebruikt in deze Voorwaarden, hebben ze de volgende betekenis:

Account betekent alle accounts of instanties die door U of namens U werden gecreëerd voor de toegang en het gebruik van een van de Service(s).

Partnerbedrijf betekent, met betrekking tot een partij, elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt beheerst door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met die partij, waarbij "controle" (inclusief, met correlatieve betekenis, de termen "gecontroleerd door" en "onder gemeenschappelijke zeggenschap") betekent het bezit, direct of indirect, van de bevoegdheid om de leiding en het beleid van die persoon te sturen of sturing teweeg te brengen, ongeacht of het gaat om het bezit van stemrecht verlenende effecten, contractueel of anderszins.

Agent betekent een persoon die bevoegd is om de Service(s) via Uw Account te gebruiken voor dergelijke Service(s) als een vertegenwoordiger en/of beheerder zoals geïdentificeerd via een Gebruikerslogin.

API betekent de applicatieprogrammeringsinterfaces die door een gebruiker zijn ontwikkeld, mogelijk zijn gemaakt of in licentie zijn gegeven aan Ons en die toegang geven tot een bepaalde functionaliteit die door de Service(s) wordt aangeboden.

API-beleid betekent het beleid dat op de Websites wordt gepubliceerd (zoals hieronder gespecificeerd) en dat het gebruik van API's regelt, zoals die van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

SERVICE(S) WEBSITES
Freshdesk   https://developers.freshdesk.com/api/
Freshservice   https://api.freshservice.com
Freshsales   https://www.freshsales.io/api/

 

Apps betekent de softwaretoepassingen die worden vermeld op de Marktplaats en die zijn gemaakt, ontwikkeld, in licentie gegeven zijn aan Ons of eigendom zijn van Ons of externe ontwikkelaars. Het begrip omvat ook alle updates, upgrades en andere wijzigingen aan dergelijke softwaretoepassingen en versies daarvan.

Toepasselijke Gegevensbeschermingwetgeving: indien U bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte, betekent dit (i) vóór 25 mei 2018, Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en (ii) na 25 mei 2018, de EU-verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle toepasselijke nationale wetten die op grond daarvan worden gemaakt; indien u bent gevestigd in Zwitserland, betekent dit de Zwitserse federale wet van 19 juni 1992 inzake gegevensbescherming (zoals eventueel gewijzigd of vervangen); en indien u bent gevestigd in een ander gebied, betekent dit de gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in dat gebied.

Vertrouwelijke Informatie betekent alle informatie die door U aan Ons of door Ons aan U wordt bekendgemaakt in een tastbare vorm en het label "Vertrouwelijk" (of met een soortgelijke benaming) draagt of waarvan een redelijk persoon zou begrijpen dat deze vertrouwelijk is, gezien de aard van de informatie en omstandigheden van openbaarmaking. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden worden Servicegegevens als Vertrouwelijke Informatie beschouwd. Niettegenstaande het voorgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen informatie bevatten die (a) algemeen bekend was en algemeen beschikbaar was gesteld in het publieke domein voorafgaand aan het tijdstip van bekendmaking door de bekendmakende partij; (b) publiekelijk bekend wordt en algemeen beschikbaar gemaakt wordt na vrijgave door de bekendmakende partij aan de ontvangende partij zonder enige actie of nalatigheid van de ontvangende partij; (c) reeds in bezit is van de ontvangende partij op het moment van bekendmaking door de onthullende partij zoals getoond door de bestanden en gegevens van de ontvangende partij voorafgaand aan het tijdstip van bekendmaking; (d) wordt verkregen door de ontvangende partij van een derde partij, zonder een schending van de geheimhoudingsverplichtingen van die derde partij; (e) onafhankelijk door de ontvangende partij wordt ontwikkeld, zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de onthullende partij, zoals blijkt uit documenten en ander competent bewijsmateriaal waarover de ontvangende partij beschikt; of (f) wettelijk verplicht is om door de ontvangende partij te worden onthuld, op voorwaarde dat de ontvangende partij, voor zover wettelijk toegestaan, de bekendmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking schriftelijk van een dergelijke vereiste in kennis stelt, zodat de onthullende partij een beschermend bevel of andere passende verlichting kan treffen.

Aangepaste Apps betekent een applicatie die speciaal is ontwikkeld voor een Gebruiker van de Service(s) en die niet op de marktplaats vermeld is.

Bijlage Gegevensverwerking: betekent de gegevensverwerkingverklaring die beschikbaar is op https://freshworks.com/data-processing-addendum en van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, en die de Servicegegevens regelt voor zover het ook Persoonsgegevens van inwoners van de EU omvat, en houdt in dat dergelijke Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden overgedragen aan landen waarvan de Europese Commissie meent dat ze een voldoende beschermingsniveau voor Persoonsgegevens bieden.

Documentatie betekent elke geschreven of elektronische documentatie, afbeeldingen, video, tekst of geluid die de functionaliteiten van de Service(s) specificeert die door Ons aan U of Uw Gebruikers worden geleverd of beschikbaar worden gesteld via de Service(s) of op een andere manier.

Eindgebruiker betekent elke persoon of entiteit anders dan U of Uw Gebruikers waarmee U via het gebruik van de Service(s) interageert.

Formulier betekent een service-orderformulier dat verwijst naar deze Voorwaarden en dat wordt uitgevoerd of goedgekeurd door U en Ons met betrekking tot Uw abonnement op de Service(s). Dit formulier kan onder meer het aantal Gebruikers vermelden dat geautoriseerd is om de Service(s) te gebruiken onder Uw inschrijving op de Service(s) en het(de) Serviceplan(nen) van toepassing op Uw inschrijving op de Service(s).

Freshcaller betekent de telefoondienst/ondersteuning op de cloud waarmee bedrijven telefoongesprekken kunnen maken of beantwoorden. De Website is  https://www.freshworks.com/freshcaller-cloud-pbx/. Om twijfel te vermijden worden, als U Freshcaller als een afzonderlijke Service gebruikt, de verwijzingen naar telefoondiensten onder deze Voorwaarden beschouwd als verwijzingen naar Freshcaller.

Freshchat betekent het chatproduct met een websitewidget en Gebruikersdashboard dat een online bedrijf op zijn website of webapplicaties zou gebruiken voor realtime betrokkenheid bij zijn bezoekers en klanten. De Website is https://www.freshworks.com/live-chat-software/.

Freshconnect: Een samenwerkingstool die geïntegreerd is met Freshdesk en Freshsales, waar Gebruikers van Freshdesk en Freshsales via Freshconnect in gesprek kunnen gaan met agents en niet-agents, over respectievelijk tickets en deals. De Website is https://www.freshworks.com/collaboration-software/.

Freshdesk betekent de on-demand klantenservice-oplossing en -tools die door Ons wordt aangeboden. De Website is http://freshdesk.com.

Freshmarketer betekent de all-in-one-optimalisatietool voor conversieratio's die door Ons wordt aangeboden en waarmee marketeers de website kunnen optimaliseren en de conversieratio kunnen verbeteren. De Website is https://www.freshworks.com/marketing-automation/conversion-rate-optimization/.

Freshsales is een klantenrelatiemanagementplatform dat door Ons wordt aangeboden. De Website is  https://www.freshworks.com/freshsales-crm/.

Freshservice betekent de interne IT-helpdesk-oplossing die door Ons wordt aangeboden. De Website is https://freshservice.com.

Freshteam betekent de on-demand wervings- en talentacquisitie-oplossing die door Ons wordt aangeboden. De Website is https://www.freshworks.com/applicant-tracking/.

Glowboard betekent de sociale testimonial-widget om bezoekers te beïnvloeden om recensies over U of Uw producten of services te beheren, die op verschillende sociale platforms zoals Facebook en Twitter zijn gepost, of de review-widget aan Glowboard die beoordelingen verzamelt via Facebook of Twitter of e-mail over U of Uw producten of services, en deze op Uw websites weergeeft. De Website is https://www.glowboard.io.

Groepsbedrijven betekent Freshworks, Inc. samen met haar Partnerbedrijven.

Marktplaats betekent een online-marktplaats voor Apps die samenwerken met Onze Service(s).

Mobiele Applicaties betekent de softwaretoepassingen die door Ons zijn gemaakt, ontwikkeld en eigendom van Ons zijn om toegang tot en gebruik van de Service(s) mogelijk te maken via mobiele of andere handheld-apparaten (zoals apps op iOS- of Android-apparaten).

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een levend persoon die wordt of kan worden geïdentificeerd uit de gegevens, of uit de gegevens in combinatie met andere informatie, die zich in het bezit van de gegevensbeheerder bevindt, of waarschijnlijk zal bevinden (zoals gedefinieerd onder de Toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving).

Privacyverklaring betekent Onze privacyverklaring op https://www.freshworks.com/nl/privacy/ die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

Verwerking/verwerken betekent elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.

Servicegegevens betekent alle elektronische gegevens, tekst, berichten of andere materialen, inclusief Persoonsgegevens van Gebruikers en Eindgebruikers, die door U via Uw Account in verband met Uw gebruik van de Service(s) bij de Service(s) zijn ingediend, inclusief en zonder beperking Persoonsgegevens.

Service(s) betekent en omvat Freshdesk, Freshservice, Glowboard, Freshsales, Freshchat, Freshcaller, Freshteam, Freshmarketer en alle nieuwe services die Wij als een Service introduceren waarop U zich kunt abonneren en eventuele updates, wijzigingen of verbeteringen aan de Service(s), inclusief individueel en collectief, Software, de API en alle Documentatie. U kunt zich voor een of meer Service(s) inschrijven. Ze kunnen het voorwerp zijn van afzonderlijke en verschillende Serviceplannen.

Serviceplan(nen) betekent het(de) tariefplannen en de functionaliteit en services (zoals beschreven op de Websites) waarvoor U zich inschrijft met betrekking tot elke Gebruiker.

Software betekent software die door Ons wordt geleverd (hetzij door download of toegang via internet) waarmee U elke functionaliteit in verband met de Service(s) kunt gebruiken en die een Mobiele Applicatie omvat.

Inschrijvingstermijn betekent de periode waarin U hebt ingestemd om U te abonneren op de Service(s) met betrekking tot elke individuele Gebruiker.

Aanvullende Voorwaarden betekent specifieke voorwaarden voor de Service(s), zoals uiteengezet in Hoofdstuk 24 hieronder, die bijkomend op U van toepassing zijn wanneer U een dergelijke Service inschakelt, opent of gebruikt.

Ons betekent Freshworks, Inc., een bedrijf uit Delaware of een van haar opvolgers of rechtverkrijgenden. In deze Voorwaarden kan Ons verwijzen naar ”Wij”, “We” of ”Onze”.

Gebruiker betekent de aangewezen gebruikers binnen de Service(s) inclusief een Accountbeheerder, Vertegenwoordigers en andere aangewezen gebruikers.

Websites betekent de websites voor verschillende Service(s) en andere websites die door Freshworks worden uitgebaat.

25. AANVULLENDE VOORWAARDEN

De Aanvullende Voorwaarden hieronder kunnen begrippen bevatten die specifiek zijn voor een of meer Service(s). Om alle misverstanden te vermijden: in het geval van een conflict of inconsistentie tussen de rest van de Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden, hebben deze Aanvullende Voorwaarden de overhand.

A) VOOR GEBRUIK VAN NATIVE APPS; WIJZIGING VAN BESTAANDE FUNCTIES & VRIJGAVE VAN NIEUWE FUNCTIES

U bevestigt dat (i) wanneer U een van de Native Apps installeert of (ii) waar (a) een functie wordt gewijzigd of (b) een nieuwe functie wordt vrijgegeven binnen de Service(s), U mogelijk bijkomende voorwaarden voor hun gebruik zult worden getoond. Uw blijvend gebruik van dergelijke Native Apps of dergelijke functies kan door Ons worden beschouwd als Uw aanvaarding van dergelijke bijkomende voorwaarden.

B) VOOR GEBRUIK VAN DE TELEFOONSERVICE/ONDERSTEUNING IN FRESHDESK, FRESHSALES & FRESHCALLER

Als U de telefoonservice gebruikt als onderdeel van Freshdesk en/of Freshsales en/of Freshcaller, begrijpt U en stemt U ermee in dat (a) tenzij U ervoor kiest om de opnamefunctie uit te schakelen, alle oproepen die via de telefoonservice worden gedaan, worden opgenomen; (b) de telefoondienst niet bedoeld is om noodoproepen te ondersteunen of te voeren naar hulpdiensten zoals openbare veiligheidsantwoordpunten; (c) We niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige claim, schade of verlies (en hierbij doet U afstand van al dergelijke claims of oorzaken van actie), die voortkomen uit of betrekking hebben op Uw (of Gebruikers of Eindgebruikers) onvermogen om de telefoondienst te gebruiken om dergelijke noodoproepen te maken, (d) U als enige verantwoordelijk bent voor Uw gebruik van de telefoonservice in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in alle rechtsgebieden die het gebruik van de Service(s) regelen door U, Uw Partnerbedrijven, Gebruikers en Eindgebruikers, inclusief maar niet beperkt tot de wetten op het opnemen en afluisteren van telefoongesprekken, en (e) U Ons zult verdedigen, vrijwaren en schadeloosstellen van en tegen enige claim van derden die voortvloeit uit een van de voorgaande punten. We kunnen de aan U verstrekte telefoonnummers uitschakelen als (i) Uw inschrijving op de Service(s), Account of rechten op toegang tot en/of gebruik van de Service(s) anderszins zijn opgeschort of beëindigd; en/of (ii) U deze voorwaarden schendt. In het geval dat U Uw telefoonnummer wenst uit te porten na beëindiging van uw inschrijving op de Service(s) of voor een andere reden, gaat u ermee akkoord om support@freshworks.com. te informeren. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zullen Wij redelijke inspanningen leveren om U bij de port-out te helpen bij de externe dienstverlener van Uw keuze. Het gebruik van deze telefoondienst is onderworpen aan de betaling van extra kosten en vergoedingen, inclusief, maar niet beperkt tot, de telefoontarieven zoals vermeld op de Websites. Wanneer U de telefoondienst activeert, stemt u namens U en Uw gebruikers en Eindgebruikers in met de Verwerking van Servicegegevens (zoals gegenereerd door of noodzakelijk voor de levering of bediening van de telefoonservice) door de externe serviceprovider die We gebruiken om de telefoonservice te leveren.

Als U Freshcaller gebruikt, houd er dan rekening mee dat op een aanvraag om verwijdering van een contactinformatie zoals naam van de contactpersoon, opnames van oproepen van die contactpersoon en eventuele opmerkingen betreffende dergelijke opnames van oproepen, worden verwijderd. Informatie zoals logs met feitelijke nummers die de oproepen maken en ontvangen, kan echter worden bewaard voor audit-, fraude- en rapportagedoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

C) VOOR HET GEBRUIK VAN FRESHDESK EN FRESHSERVICE

Als U onze Service(s) Freshdesk en Freshservice gebruikt, en als U een aanvraag tot verwijdering van een Gebruiker hebt ingediend, houd er dan rekening mee dat het verwijderen van de Gebruiker voor bedrijfscontinuïteit geen bedrijfsspecifieke gegevens uit de organisatie verwijdert, die zijn gemaakt en bijgedragen door de Gebruiker, inclusief en zonder beperking, kennisbankartikelen, aantekeningen, forumonderwerpen en -commentaren, ondersteuningsgesprekken, enquêtes, automatiserings- en dispatcherregels, standaardantwoorden, ticket-sjablonen, contactpersonen, bedrijven, tags, gesprekken in de tickets enzovoorts. De Persoonlijke Gegevens van de verwijderde Gebruiker zullen dan binnen de Service worden geanonimiseerd.

D) VOOR HET GEBRUIK VAN FRESHCHAT

Als U Freshchat gebruikt en een aanvraag tot verwijdering van een Agent wilt indienen, schrijf dan naar support@freshworks.com. Houd er rekening mee dat met het oog op de bedrijfscontinuïteit de naam van de verwijderde Agent wordt bewaard in Uw Freshchat-account.

E) VOOR HET GEBRUIK VAN FRESHTEAM

1. FRESHTEAM GEBRUIKEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat U Freshteam alleen zult openen en gebruiken voor Uw interne bedrijfsdoeleinden en dat u via Uw Account geen toegang van derden tot Freshteam zult verlenen. U gaat er verder mee akkoord dat Wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging van Servicegegevens, of voor kosten of uitgaven in verband met het maken van back-ups of het herstellen van Servicegegevens of claims, verliezen, uitgaven, kosten of schade die voortvloeien uit dergelijk ongeoorloofd gebruik van Freshteam.

2. FRESHTEAM-GEGEVENS

2.1 "Freshteam-gegevens" betekent alle gegevens die via Uw Account worden verzameld van Uw Gebruikers en Kandidaten in verband met Uw gebruik van Freshteam, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

a) Directory. Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, contactgegevens voor noodgevallen van de Gebruikers, die worden verzameld op het moment van indiensttreding en het creëren van een werknemersprofiel. Afhankelijk van het Serviceplan waarop U hebt ingeschreven, kunt u de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie, waaronder gevoelige of persoonlijke informatie, van Gebruikers te verzamelen. De Service biedt de Gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens binnen de Service aan te passen, te corrigeren en bij te werken.

b) Aanvraagformulier. De contactgegevens van Kandidaten, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, links naar de sociale netwerkprofielen van Kandidaten of een aangepast veld dat U aan het formulier kunt toevoegen om te worden ingevuld door Kandidaten op het moment van het indienen van hun cv's.

2.2 Als u klant bent van ons Service Freshteam, kunt u op elk moment gegevens van een Kandidaat verwijderen binnen Freshteam. Als klant van Freshteam kunt u de gegevens van een Gebruiker van Freshteam verwijderen. Na het verwijderen van de gegevens van de Gebruiker, bewaart Freshteam informatie zoals een zakelijk e-mailadres, identificatienummer, aanduiding van een dergelijke Gebruiker ("Bewaarde gebruikersinformatie") om geen oude associaties met betrekking tot die Gebruiker binnen Uw Account te verbreken. Met uitzondering van de Bewaarde gebruikersinformatie, worden alle andere gegevens die u verwijdert uit Freshteam verwijderd. Bewaarde gebruikersinformatie wordt verwijderd in overeenstemming met de Voorwaarden. Als u de Bewaarde gebruikersinformatie van een Gebruiker permanent wilt verwijderen, kunt u schrijven naar support@freshworks.com.

3. GEGEVENSBEWARING

We raden U ten zeerste aan om alle Servicegegevens te exporteren voordat U Uw Account beëindigt. In elk geval gebeurt na de beëindiging van Uw Account door U of Ons het volgende:

3.1 Indien U heeft ingeschreven voor Sprout of een hoger Serviceplan zullen de Servicegegevens worden bewaard gedurende een periode van 15 dagen (”Gegevensbewaringstermijn”) na een dergelijke beëindiging, waarbinnen U contact met Ons kunt opnemen om de Servicegegevens te exporteren. Na het verstrijken van een dergelijke Gegevensbewaringstermijn behouden Wij Ons het recht voor om alle Servicegegevens tijdens het normaal verloop van de verwerking te verwijderen. Servicegegevens kunnen niet worden gerecupereerd wanneer ze verwijderd zijn.

3.2 Als U zich heeft aangemeld bij Freshteam maar Uw Account niet binnen zeven dagen na een dergelijke aanmelding heeft geactiveerd, behouden Wij Ons het recht voor Uw Account onmiddellijk te verwijderen na het verstrijken van de bovengenoemde zeven dagen.

4. BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE FUNCTIES VAN FRESHTEAM

4.1 Platforms van derden. Als een Kandidaat Persoonsgegevens met U deelt via Uw Account, bent U als enige verantwoordelijk voor dergelijke Persoonsgegevens, ongeacht of deze publiekelijk zijn gepost of privé zijn verzonden via Uw Account, of op externe platformen zoals Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (”Platformen van Derden”). Deze Platformen van Derden worden beheerst door hun eigen voorwaarden en privacybeleid en U gaat ermee akkoord dat Wij geen controle hebben over deze Platformen van Derden en dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor Uw toegang tot of gebruik van deze Platformen van derden, of voor enig verlies of corruptie van Servicegegevens, of voor kosten of uitgaven in verband met het maken van back-ups of het herstellen van Servicegegevens, of claims, verliezen, uitgaven, kosten of schade die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de Platformen van derden.

4.2 Beoordeling. Freshteam beschikt over een Beoordelingsfunctie waarmee U de kandidaten kunt beoordelen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij geen controle hebben over de beoordelingen die U aan de Kandidaten verstrekt. Verder stemt U ermee in om deze functie te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en als Uw gebruik van deze functie in strijd is met enige toepasselijke wet, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze functie.

4.3 Als een Kandidaat Persoonsgegevens met U deelt via Freshteam, erkent U dat met het oog op het aanbieden van de Parshing-functie binnen Freshteam (indien beschikbaar als onderdeel van Uw Serviceplan), Wij een externe dienstverlener gebruiken om de service uit te breiden, te verfijnen of de informatie anders te verbeteren en om relevante informatie uit de gedeelde gegevens halen. De resultaten die uit deze tool zijn afgeleid, worden weergegeven voor Uw beoordeling onder Candidate 360 binnen Freshteam. U begrijpt dat de gepresenteerde analyse gebaseerd is op de nauwkeurigheid van de gedeelde gegevens en dat Wij niet aansprakelijk zijn ten opzichte van U voor enig onvermogen om de analyse te gebruiken of interpreteren.

4.4 We gebruiken diensten van derden binnen Freshteam om U toe te staan om over vacatures te posten. In het geval U ervoor kiest om Persoonsgegevens op te nemen in dergelijke berichten, stemt u ermee in dat Wij geen controle hebben over hoe dergelijke derde partijen omgaan met Uw Persoonsgegevens en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of beschadiging van dergelijke Persoonsgegevens.

5. DEFINITIES

Kandidaten betekent elke persoon of entiteit anders dan U of Uw Gebruikers waarmee U samenwerkt met behulp van Freshteam en die hun CV's via Uw Account bij Freshteam naar U hebben verzonden.

Gebruikers, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, worden geacht ook Uw werknemers te omvatten;

Servicegegevens worden verondersteld om de Freshteam-gegevens te bevatten, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.

F) VOOR HET GEBRUIK VAN FRESHMARKETER

1. We kunnen tijdens de test- en evaluatieperiode bepaalde services op Onze websites aanbieden als gesloten of open beta-services ("Beta-services"). U stemt ermee in dat Wij de enige autoriteit en discretie hebben om de tijdsperiode voor het testen en evalueren van Beta-Services te bepalen. U bent niet verplicht om in te schrijven om betaalde diensten te gebruiken in het kader van Uw Inschrijving op een Beta-service. We behouden Ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, alle Beta-services volledig of gedeeltelijk stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan U. We behouden Ons ook het recht voor om de Beta-services beschikbaar te stellen voor een inschrijvingingsprijs (die al dan niet lager kan zijn dan de Abonnementskosten die betaald moeten worden voor betaalde services).

2. Voor Uw gebruik van Freshmarketer worden alle verwijzingen naar Serviceplan(nen) onder de Voorwaarden geïnterpreteerd als gerelateerd aan Betalende Inschrijving(en). “Betalende Inschrijvingen(en)" betekent de prijs en het aantal maandelijks unieke bezoekers ("MUV") dat daarmee is geassocieerd (zoals beschreven op de Websites) waarvoor U zich inschrijft met betrekking tot een Gebruiker.

3. Als de Klant de sessies-herhalingsfunctie in Freshmarketer gebruikt, erkent en stemt de Klant ermee in dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om noodzakelijke toestemmingen en autorisaties te verkrijgen, die volgens de toepasselijke wetgeving in verband met het gebruik van deze functie vereist zijn.

4. Gegevensexport. U erkent dat Freshmarketer over geen functie beschikt om Servicegegevens te exporteren na de beëindiging van Uw Freshmarketer-account. Als U de bij de beëindiging van Uw Freshmaker-account Uw Servicegegevens permanent wilt verwijderen, kunt u e-mailen naar support@freshworks.com.

5. Als u gebruik maakt van de geavanceerde e-mail-editorfunctie binnen Freshmarketer ("E-mailfunctie"), is het volgende op U van toepassing:

5.1 Uw rechten. Wij verlenen U hierbij het beperkte recht op toegang, uitvoering, weergave, voorstelling en anderszins gebruik van de e-mailfunctie voor Uw respectievelijke, interne zakelijke doeleinden. Met uitzondering van de beperkte gebruiksrechten die aan U zijn verleend, zijn de hierin verleende licentierechten niet overdraagbaar en niet kunnen ze niet worden toegewezen aan derde partijen.

5.2 Tijdens Uw gebruik van de E-mailfunctie gaat U ermee akkoord om het volgende niet te doen:

a. Belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen;

b. De e-mailfunctie gebruiken om bestanden te uploaden of op andere wijze beschikbaar te stellen, die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten dat beschermd is door de wetgeving inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van, als voorbeeld, en niet als beperking, auteursrechten, handelsmerken of privacywetten, tenzij U de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen om dit te doen.

c. Enig materiaal of informatie gebruiken, met inbegrip van afbeeldingen of foto's, dat beschikbaar wordt gesteld via de E-mailfunctie op een manier die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij;

d. Beschadigen, vernielen, verstoren, uitschakelen, beperken, beïnvloeden of anderszins belemmeren of aantasten van de E-mailfunctie op welke wijze dan ook;

e. Het vervalsen of verwijderen van informatie over het beheer van auteursrechten, zoals auteursaanduidingen, wettelijke of andere passende kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of oorsprongslabels of bronnen van de E-mailfunctie of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload;

f. Op een andere manier toegang krijgen tot of gebruik maken van de E-mailfunctie of de relevante documentatie buiten de reikwijdte van de hier verleende toelating.

6. Als U gebruik maakt van de e-mailcampagne-functie binnen Freshmarketer ("E-mailcampagne"), is naast Uw verplichtingen van Paragraaf 5 ook het volgende op U van toepassing:

6.1 U gaat er hierbij mee akkoord dat U als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent om te voldoen aan alle toepasselijke wetten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, anti-spam- en gegevensbeschermingswetten) en dat U alle noodzakelijke toestemmingen en machtigingen verkrijgt voor het verzenden van berichten via                            E-mailcampagne.

6.2 Naast de eventuele beperkingen onder de Voorwaarden, gaat U er hierbij mee akkoord dat U geen elektronische communicatie zult verzenden:

a. Die enige inhoud bevat met betrekking tot of links naar sites die betrokken zijn bij enige activiteiten die hierin verboden zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pornografische inhoud;

b. Die zich als een persoon of entiteit voordoet, die op enigerlei wijze de ontvangers van de via Freshmarketer verzonden communicatie over de oorsprong misleidt;

c. Voor het doel van, of in verband met enige oplichtingsactiviteit, of het verzamelen of opslaan van Persoonsgegevens van een persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere gebruikers van de Service(s) voor gebruik in verband met enige activiteiten die hierin verboden zijn;

d. Voor de distributie of verkoop van illegale of nagemaakte producten;

e. Voor elk doel dat gevaarlijk of schadelijk van aard is.

7. Indien U zich bewust wordt van enige feitelijke of dreigende activiteit die verboden is op grond van Paragraaf 5 & 6, dient U onmiddellijk de volgende stappen te ondernemen: (a) Ons op de hoogte te stellen van dergelijke feitelijke of dreigende activiteiten en alle relevante informatie aan Ons bekend te maken; (b) alle redelijke en wettige maatregelen nemen binnen Uw respectievelijke controles, die nodig zijn om de activiteit te stoppen en (c) volledig met Ons me werken om de effecten ervan te beperken (inclusief, indien van toepassing, door het stopzetten en voorkomen van de ongeoorloofde toegang tot de E-mailfunctie en het permanent wissen van Uw systemen en het vernietigen van gegevens waartoe U ongeoorloofde toegang hebt verkregen

8. Wij behouden ons het recht voor om Uw elektronische communicatie te controleren en te volgen, zowel via tools als handmatig, om spam te voorkomen en om mogelijke schendingen van de Voorwaarden op te sporen.  In ieder geval behouden wij ons het recht voor om, als wij ons bewust worden van het gebruik van de E-mailfunctie in strijd met de Voorwaarden door U of Uw Gebruikers, de toegang tot en het gebruik van de E-mailfunctie onmiddellijk en definitief te blokkeren en/of deze Voorwaarden te beëindigen wegens schending in overeenstemming met paragraaf 8.2 van deze Voorwaarden.

D) VOOR HET GEBRUIK VAN FRESHRELEASE 

Gegevensexport. U erkent dat Freshrelease bij de beëindiging van Uw Freshrelease-account over geen functie beschikt om Servicegegevens te exporteren. Als U Uw Servicegegevens bij de beëindiging van Uw Freshrelease-account permanent wilt verwijderen, kunt U schrijven naar support@freshworks.com.

Verwijdering van Freshrelease-account. Als U Uw Freshrelease-account permanent wilt verwijderen, kunt U schrijven naar support@freshworks.com.

H) AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE

De voorwaarden hieronder zijn van toepassing op het gebruik van de Organisatiefunctie. In geval van een conflict tussen de voorwaarden hieronder en de Voorwaarden, zullen de voorwaarden hieronder de bovenhand hebben.

1. Voor eenvoudig beheer van Uw Account(s) erkent u en stemt u ermee in dat het beveiligingsbeheer van Uw Account(s) bij alle Service(s)die in dezelfde regio worden gehost ("Geassocieerde Accounts") onder een gemeenschappelijk dashboard ("Organisatie") kan worden gegroepeerd. Het dashboard van de Organisatie is alleen toegankelijk voor de beheerder van de organisatie die door u is aangewezen (”Organisatiebeheerder").

2. Onder de Voorwaarden heeft U de volgende rechten als u de Organisatiebeheerder bent:

a. om een Agent uit de Organisatie te verwijderen, wat op haar beurt automatisch de Agent uit alle Geassocieerde Account(s) verwijdert binnen 15 dagen na de datum van verwijdering uit de Organisatie;

b. om het profiel van een Agent die deel uitmaakt van de Organisatie te wijzigen, wat op haar beurt automatisch de respectievelijke informatie over alle Geassocieerde Account(s) automatisch zal wijzigen;

c. om een of alle Geassocieerde Account(s) van de Organisatie te ontkoppelen door contact op te nemen met support@freshworks.com;

3. Verwijdering van een Agent door de Accountbeheerder. Onder toepassing van de Privacyverklaring, kunt u een Agent uit Uw Account verwijderen, waar U een beheerder bent van dat Account. U erkent echter, en gaat ermee akkoord, dat een dergelijke verwijdering specifiek is voor dat Account en dat afzonderlijke verwijderingen moeten worden geïnitieerd voor andere Geassocieerde Account(s) in een Organisatie voor de verwijdering van de Agent uit alle Accounts. Als u een agent uit de Organisatie wilt verwijderen, neemt u contact op met Uw Organisatiebeheerder. Als een Agent echter uit een Account wordt verwijderd en deze Agent geen deel uitmaakt van een ander Account in een Organisatie, wordt een dergelijke Agent na 15 dagen vanaf de datum van verwijdering van de Agent uit dat Account automatisch uit de Organisatie verwijderd.

4. Beëindiging van een Account door de Accountbeheerder. Onder toepassing van de Voorwaarden, kunt u een Account beëindigen waarvan u de beheerder bent. Een dergelijke beëindiging zal 15 dagen na effectieve beëindiging van dat Account ook worden bijgewerkt in de Organisatie. U erkent, en gaat ermee akkoord, dat een dergelijke beëindiging specifiek is voor dat Account en geen effect zal hebben op andere Geassocieerde Accounts. Zodra een Account eenmaal beëindigd is door de beheerder van dat Account, kan dit niet worden hersteld door de Organisatiebeheerder. De Servicegegevens van een Account dat wordt beëindigd, blijven behouden en worden verwijderd zoals gespecificeerd in de Voorwaarden. Agentgegevens van het beëindigde Account worden gedurende een periode van 15 dagen in de Organisatie bewaard, waarna ze permanent worden verwijderd.

5. Verwijdering van een Organisatie. Als u de Organisatiebeheerder bent, kunt u op elk gewenst moment om verwijdering van Uw Organisatie vragen vanuit de instellingen van de Organisatie. De verwijdering van een Organisatie resulteert in de verwijdering van alle Geassocieerde Accounts binnen 15 dagen na de datum van verwijdering van de Organisatie. In elk geval wordt een Organisatie verwijderd na 30 dagen vanaf de datum van daadwerkelijke beëindiging van het laatste bestaande Account binnen die Organisatie. De Servicegegevens van een Account dat wordt beëindigd, blijven behouden en worden verwijderd zoals gespecificeerd in de Voorwaarden. De Organisatiegegevens zullen 30 dagen na de effectieve verwijdering in een Organisatie worden verwijderd. De Organisatiegegevens zijn de naam, het logo, het adres, de beveiligingsconfiguratie en de aangepaste SSO van de Organisatie.

6. Wijziging van een bestaande functionaliteit of vrijgave van een nieuwe functionaliteit. U erkent dat, wanneer een bestaande functionaliteit wordt gewijzigd of een nieuwe functionaliteit wordt vrijgegeven binnen de Organisatiefunctie, U mogelijk extra voorwaarden zullen worden getoond voor een dergelijke gewijzigde of nieuwe functionaliteit. Uw blijvend gebruik van dergelijke gewijzigde of nieuwe functionaliteiten kan door Ons worden beschouwd als Uw aanvaarding van dergelijke bijkomende voorwaarden.

26. TOEPASSELIJKE TAAL

Deze vertaling van de Voorwaarden is uitsluitend voor Uw gemak gemaakt. De Engelstalige versie van deze Voorwaarden (beschikbaar op https://www.freshworks.com/terms/) zal voor alle toepassingen de oorspronkelijke overeenkomst tussen de partijen vormen. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze vertaalde versie van de Voorwaarden en de Voorwaarden in de Engelse versie, is de Engelse versie van toepassing en bepalend.