Ikraftträdandedatum
25 november 2019

För tidigare version vänligen klicka här.

Vänligen läs dessa användningsvillkor och vårt sekretessmeddelande (tillsammans “Villkor(en)”) noga eftersom de utgör ett avtal mellan Freshworks (“oss”) och dig och reglerar din, dina Affiliaters, Användares och Slutanvändares tillgång till och användning av våra tjänster och webbplatser. Om det föreligger motsättningar mellan dessa användningsvillkor och sekretessmeddelandet ska bestämmelserna i detta dokument ha företräde. 

Genom att tillgå och använda våra tjänster (“tjänsterna”) och webbplatser eller ge Användare eller Slutanvändare behörighet att tillgå och använda våra tjänster och webbplatser går du med på att vara bunden av dessa Villkor. Om du godkänner Villkoren på uppdrag av ett företag, en organisation eller annan juridisk entitet (en “entitet”) vidkänner du samtidigt att du har behörighet att godkänna Villkoren å denna entitets och dess dotterföretag och andra närstående företags (“Affiliaters”) vägnar. Under dessa omständigheter ska “du” härefter syfta på en sådan entitet och dess Affiliater. Om du inte har sådan behörighet eller om du inte godkänner Villkoren ska du inte acceptera Villkoren och har då inte tillåtelse att använda våra tjänster och webbplatser.   

Du som individ måste vara minst 18 år eller äldre för att få tillgång till och använda våra webbplatser och tjänster.  

1. DINA RÄTTIGHETER

1.1 Villkoren är tillämpliga under din avgiftsfria provperiod och under den tid som du prenumererar på våra tjänster genom den Serviceplan som du har valt.

1.2 Användning av våra tjänster: Under förutsättning att du följer Villkoren har du under prenumerationstiden en begränsad, icke exklusiv och upphävbar rätt att tillgå och använda tjänsterna för dina interna affärsmässiga syften. Du ansvarar också för eventuell användning av våra tjänster av tredje parter via ditt konto. Du får prenumerera på en eller flera av tjänsterna. Notera att dessa kan falla under sina egna särskilda Serviceplaner. 

1.3 Användning av våra programmeringsgränssnitt (API:er): I tillämpliga fall måste våra programmeringsgränssnitt användas i enlighet med de policyer vi implementerat avseende detta. 

1.4 Användning av våra Mobila applikationer: Under förutsättning att du följer Villkoren har du under prenumerationstiden en begränsad, icke exklusiv, icke överförbar och upphävbar rätt att ladda ner, installera och använda de Mobila applikationerna för att få tillgång till och använda tjänsterna.

2. DITT ANSVAR

2.1 Ditt konto: Din användning av våra tjänster är begränsad till det antal individuella Användare som får ha tillgång till och använda tjänsterna i enlighet med den Serviceplan som du prenumererar på. Varje enskild Användare ska identifieras genom unika uppgifter för inloggning som användarnamn och lösenord (“inloggningsuppgifter”) och dessa ska endast användas av en individ. Om du utför förvaltartjänster och önskar använda samma inloggningsuppgifter för flera konton som du förvaltar åt dina klienter är du ensamt ansvarig för att införskaffa klienternas samtycke till detta. Du ansvarar också för att upprätthålla sekretess för Servicedata och inloggningsuppgifter. Utom i de fall du meddelat oss att det förekommit misstänkt eller obehörig aktivitet på ditt konto, är du ansvarig för all aktivitet som förekommer på ditt konto. Våra koncernföretag kan inte hållas ansvariga för skada eller förlust som kan uppkomma på grund av att du underlåtit att skydda inloggningsuppgifter, inklusive lösenord. Utan begränsning av det föregående är du ensamt ansvarig för att säkerställa att ditt användande av våra tjänster för att lagra och överföra Servicedata sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Du ansvarar också för att avgöra om tjänsterna, eller den information som genereras genom dessa, är lämpliga och tillräckliga för dina syften.

2.2 Din användning av våra tjänster: Du går med på att inte: (a) licensiera, vidarelicensiera, sälja, återförsälja, hyra ut, leasa, överföra, tilldela, distribuera, dela eller på annat sätt exploatera eller göra våra tjänster tillgängliga för tredje part utom Användare och Slutanvändare för de affärsändamål som är uttryckligen tillåtna enligt dessa Villkor, (b) använda tjänsterna för att behandla uppgifter på uppdrag av andra tredje parter än dina Användare och Slutanvändare, (c) förändra, anpassa eller “hacka” tjänsterna eller på annat sätt försöka få obehörig tillgång till tjänsterna eller relaterade system och nätverk, (d) felaktigt antyda något sponsorförhållande eller association med oss, (e) använda tjänsterna på ett olagligt sätt, inklusive, men inte begränsat till, att inkräkta på en persons rätt till sekretess, (f) använda tjänsterna för att skicka icke efterfrågad kommunikation som skräppost, pyramidspel eller andra slags oönskade meddelanden eller masskommunikation, (g) använda tjänsterna för att lagra eller överföra innehåll som inkräktar på någon annans immateriella äganderätt, (h) använda tjänsterna på ett sådant sätt att det stör eller orsakar avbrott i tjänsterna eller påverkar dess komponenters integritet och prestanda, (i) försöka uttolka, demontera, omvandla, plocka isär, reproducera, kopiera eller på annat sätt komma åt och tyda den källkod eller underliggande mjukvara som tjänsterna bygger på, (j) använda tjänsterna för att medvetet publicera, överföra, ladda upp, länka, sända eller lagra innehåll som är olagligt, rasistiskt, hatfyllt, kränkande, ärekränkande, obscent eller diskriminerade, (k) använda tjänsterna för att lagra eller överföra skyddad hälsoinformation (“protected health information”) som detta definieras i amerikansk federal lagstiftning Code of Federal Regulationsdel 45, §160.103, om vi inte uttryckligen i skrift medgivit något annat, (l) använda tjänsterna för att medvetet publicera, överföra, ladda upp, länka, sända eller lagra virus, trojanska hästar, logiska bomber eller annan liknande skadlig programvara, (m) lägga upp länkar till våra webbplatser på sådant sätt att det indikerar någon slags association, godkännande eller annat stöd från vår sida då detta inte finns, (n) använda tjänsterna för syften som cookiekartläggning, annonsutbyte, annonsnätverk, dataförsäljning eller för att skicka elektronisk kommunikation (inklusive e-post) som strider mot tillämplig lagstiftning, (o) använda tjänsterna i syften vilka strider mot tillämpliga lagar och förordningar gällande export, inklusive, men inte begränsat till, spridning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen eller utveckling av missilteknologi, eller (p) försöka att använda eller faktiskt använda tjänsterna i strid mot dessa Villkor. 

2.3 Du har ansvar för all eventuell förlust av data, försök till att få tillgång till, faktisk tillgång och användning av våra tjänster som äger rum via ditt konto i strid mot bestämmelserna i dessa Villkor.  

2.4 Om vi informerar dig om att en viss aktivitet eller ett visst syfte som har samband med tjänsterna är förbjudet ska du se till att du genast slutar använda tjänsterna på det förbjudna sättet eller för de förbjudna syftena. 

3. TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA

3.1 Det kan under följande omständigheter hända att du inte kommer att ha tillgång till tjänsterna: (a) planerade driftstopp för uppgraderingar och underhåll av tjänsterna (vi kommer i den mån det är rimligt ur affärsmässig synpunkt att i förväg, genom våra tjänster, meddela dig om sådana ”planerade driftstopp”), eller (b) vid driftstopp som orsakats av omständigheter som rimligen ligger utanför vår kontroll som force majeure (inklusive, men inte begränsat till terrorattacker, inre oroligheter och åtgärder vidtagna av regeringen), tekniska fel (inklusive, men inte begränsat till, oförmåga att koppla upp på internet), eller tredje parters agerande (inklusive, men inte begränsat till, distribuerade överbelastningsattacker). 

3.2 Vi kommer i den utsträckning det är rimligt ur affärsmässig synpunkt att förlägga planerade driftstopp till helger (stillahavstid) och andra tider med låg trafik. 

4. ÄNDRINGAR I VÅRA TJÄNSTER OCH WEBBPLATSER 

4.1 Våra tjänster: Vi kan då och då komma att uppdatera våra tjänster och du kommer i sådana fall att få meddelanden angående sådana uppgraderingar, förstärkningar och uppdateringar (samlat “uppdateringar”). Nya eller förändrade funktioner som läggs till, förstärker eller förändrar tjänsterna eller andra slags uppdateringar, förändringar eller förstärkningar av tjänsterna faller också under dessa Villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra uppdateringar. 

4.2 Webbplatser: Vi kan också komma att ändra innehållet på våra webbplatser. Vänligen var dock medveten om att innehållet på våra webbplatser, vid varje given tidpunkt, kan vara inaktuellt och vi har heller ingen skyldighet att hålla innehållet uppdaterat. Detta gäller endast våra webbplatser och inte våra tjänster. Vi kan komma att stänga delar av våra webbplatser vilka inte påverkar våra tjänster utan att meddela dig om detta. Våra webbplatser kan innehålla länkar, innehåll eller resurser som tillhandahållits av tredje parter (“tredjepartslänkar”). Regler gällande dessa tredjepartslänkar återfinns i ifrågavarande tredjepartsleverantörs egna respektive användningsvillkor och sekretesspolicyer. Du vidkänner att vi inte har någon kontroll över tredjepartslänkar och inte är ansvariga för hur du tillgår eller använder dem. 

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

5.1 Immateriella rättigheter: Förutom de rättigheter du har enligt punkt 1, kvarstår alla slags rättigheter, äganderättigheter och intressen som följer av våra patent, uppfinningar, upphovsrätter, varumärken, domännamn, affärshemligheter, yrkeskunskap, expertis och andra immateriella rättigheter och/eller annan äganderätt som har samband med våra tjänster, inklusive Ursprungliga appar och webbplatser eller någon del av dessa (samlat kallade “immateriella rättigheter”) hos Freshworks och endast hos oss. Vi äger, eller har genom licens rätt till, alla immateriella rättigheter för våra webbplatser och det innehåll och material som publiceras på dessa. Dessa rättigheter är skyddade runt om i världen av immaterialrättsliga lagar och internationella fördrag. Du har inte rätt att använda någon del av innehållet på våra webbplatser i affärsmässiga syften utan att först skaffa licens från oss eller våra licensgivare. Vi kommer på motsvarande sätt inte att hävda någon immateriell äganderätt till det innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller via våra tjänster. 

5.2 Licens till oss: Vi får en avgiftsfri, världsomspännande, överförbar, vidarelicensierbar, oåterkallelig och evig licens att inkorporera eller på annat sätt använda förslag, förstärkningsförfrågningar, rekommendationer eller annan feedback som vi får från dig angående våra tjänster och webbplatser. 

5.3 Licens till dig: Våra produkter, namnen på våra tjänster och logotyper som används och visas för tjänsterna och våra webbplatser är antingen våra registrerade eller oregistrerade varumärken (samlat kallat “Märken”) och du får endast använda sådana Märken för att identifiera dig som användare av de tjänster hos oss som du prenumererar på. 

5.4 Reserverade rättigheter: Alla rättigheter som inte uttryckligen medges dig i detta dokument är härmed reserverade. 

6. ANDRA TJÄNSTER 

Vissa andra tjänster ("Andra tjänster"), till exempel integrationer, appar och Specialanpassade appar, görs tillgängliga för dig via marknadsplatsen eller andra forum där applikationer utvecklas, för att integreras med våra tjänster. Dessa Andra tjänster har egna villkor och sekretesspolicyer och du förstår till att vi inte är ansvariga för din användning av dessa Andra tjänster i den mån du väljer att aktivera dessa Andra tjänster och integrera dem med våra tjänster. Genom att aktivera de Andra tjänsterna förstår och samtycker du till att vi inte lämnar några som helst garantier avseende de Andra Tjänsterna och att vi är inte ansvariga för någon skada eller förlust som orsakats, eller påstås ha orsakats, av eller i samband med din aktivering, åtkomst eller användning av några sådana Andra tjänster, eller av att du förlitat dig på sekretessrutiner, datasäkerhetsprocesser eller andra policyer för sådana Andra tjänster. Du förstår också att vi inte är ansvariga för att tillhandahålla teknisk support för Andra tjänster och att vi inte är ansvariga för vilka datalagrings- och dataöverföringsförfaranden leverantörerna av sådana Andra tjänster använder sig av. Du ska alltså, om så krävs, adressera eventuella kommentarer, frågor, klagomål eller feedback avseende sådana Andra tjänster till respektive utvecklare eller utgivare enligt vad som anges på Marknadsplatsen eller i andra forum.

7. FAKTURERING, ÄNDRINGAR OCH BETALNING 

7.1 Prenumerationsavgifter: Om inte annat anges i de kompletterande villkoren (förutom under din kostnadsfria provperiod) förfaller alla avgifter som har samband med ditt konto (“prenumerationsavgifter”) i sin helhet och ska betalas i förväg i enlighet med punkt 7.2 när du tecknar en prenumeration på våra tjänster. Om inte något annat anges i ett Beställningsformulär baseras prenumerationsavgifterna på den Serviceplan som du har valt och ska betalas i sin helhet tills dess att du säger upp ditt konto i enlighet med bestämmelserna i punkt 8. Du får ett kvitto från oss för varje betalning vi erhåller. Du kan också komma att få ett kvitto genererat inom en tjänst. 

7.2 Betalningsmetoder: Du kan betala dina prenumerationsavgifter med kreditkort eller andra betalningsmetoder vilka specificeras i Beställningsformuläret. Vid betalning med kreditkort förfaller din betalning så snart du erhållit en faktura från oss. Du ger härmed oss, eller våra auktoriserade agenter, i den mån det är tillämpligt, rätt att debitera avgiften genom ditt kreditkort när du tecknar en prenumeration på en av våra tjänster (och när du förnyar prenumerationen). Vid betalning genom andra metoder förfaller din betalning trettio (30) dagar efter faktureringsdatum om inget annat anges i Beställningsformuläret.

7.3 Förnyelse: Din prenumeration på våra tjänster kommer att förnyas automatiskt för en lika lång prenumerationstid som den period som gått ut. Om inget annat anges i Beställningsformuläret kommer prenumerationsavgiften för den förnyade perioden vara den för tillfället gällande prenumerationsavgiften för den Serviceplan som förnyelsen gäller vid tid då den nya perioden påbörjas. Du vidkänner och går med på att avgiften för prenumerationen i fråga automatiskt kommer att dras från ditt kreditkort, om du inte säger upp prenumerationen enligt punkt 8. 

7.4 Vi kan komma att använda oss av en tredjepartsleverantör för att sköta kreditkorts- och andra betalningsmetoder. Sådana leverantörer är dock inte tillåtna att lagra, behandla eller använda uppgifter från ditt betalkonto på några andra sätt än för att hantera din kreditkorts- och betalningsinformation på uppdrag av oss. Du måste meddela oss om ändringar i din kreditkorts- och betalningsinformation, antingen genom att uppdatera informationen på ditt konto eller genom e-postmeddelande till: support@freshworks.com.

7.5 Återbetalningar: Om inget annat anges i dessa Villkor, i ett Beställningsformulär eller en Serviceplan är inga prenumerationsavgifter återbetalningsbara. Inga återbetalningar kommer att utfärdas för att du endast delvis eller inte alls använt våra tjänster. Du kommer dock att ha rätt till en proportionellt uträknad återbetalning av prenumerationsavgifterna för återstående prenumerationstid om du säger upp ditt konto till följd av en allvarlig överträdelse av Villkoren från vår sida.

7.6. Sen eller utebliven betalning: Vi kommer att meddela dig om vi inte erhållit betalning av de prenumerationsavgifter som löper på ditt konto vid förfallodatum. Vid betalning med kreditkort måste vi erhålla förfallna betalningar senast fem (5) dagar efter den dag då vi skickade påminnelsemeddelandet. Vid andra betalningsmetoder måste vi erhålla förfallna betalningar senast femton (15) dagar efter vårt påminnelsemeddelande. Om vi inte erhåller betalning inom de ovan angivna tidsperioderna kan vi, utöver våra lagenliga rättigheter, komma att: (i) debitera en förseningsränta på 1.5 procent per månad, och/eller (ii) tillfälligt stänga av din tillgång till våra tjänster tills dess att vi erhållit betalning för förfallna prenumerationsavgifter i enlighet med dessa villkor, och/eller (iii) säga upp ditt konto i enlighet med punkt 8.2. 

7.7 Upp- och nedgraderingar: Du har möjlighet att upp- eller nedgradera ditt Konto inom en Serviceplan eller mellan två olika Serviceplaner i enlighet med villkoren nedan.

7.7.1 Uppgraderingar: Du kan uppgradera ditt Konto när som helst under din prenumerationstid.  När du uppgraderar kommer den nya prenumerationsavgiften omedelbart att gälla och den resterande (proportionerligt uträknade) delen för den pågående månaden kommer automatiskt att debiteras det kreditkort som finns kopplat till ditt konto. Efterföljande månader kommer i sin helhet att debiteras enligt den nya prenumerationsavgiften.

7.7.2 Nedgraderingar: Om du började prenumerera på våra tjänster innan ikraftträdandedatumet får du nedgradera ditt Konto när som helst under prenumerationstiden men innan den ska förnyas, i enlighet med punkt 7.3 ovan. Om du väljer att ändra prenumerationstiden efter ikraftträdandedatumet kommer du dock inte att kunna nedgradera ditt konto under din nya prenumerationstid i enlighet med vad som angetts häri tidigare. Du förstår att alla nedgraderingar i enlighet med denna punkt 7.7.2 endast kommer att gälla från och med den efterföljande perioden. Om du planerar att nedgradera ditt konto vänligen meddela oss genom att skriva till: billing@freshworks.com minst sju (7) arbetsdagar före utgången av din nuvarande prenumerationstid. Du förstår att nedgradering av ditt konto kan leda till förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet inom tjänsterna. Du medger att vi inte kommer att vara ansvariga för någon förlust på grund av sådan nedgradering av ditt konto. Du måste själv säkerställa att du alltid väljer den Serviceplan som passar dina affärsbehov.

7.8 Tillämpliga skatter: Om inget annat anges inkluderar prenumerationsavgifterna inte några skatter, avgifter, tullavgifter eller andra statliga taxeringar, inklusive mervärdes-, försäljnings- eller användningsskatter uttagna av någon lokal, kommunal, statlig eller utländsk jurisdiktion (samlat kallat “skatter”). Du är ansvarig för att betala alla sådana skatter som du enligt myndigheter är skyldig att betala. Vi kommer att debitera dig om vi tror att vi enligt lag har skyldighet att göra det och du försäkrar att du kommer att betala sådana fakturerade skatter. 

7.9 Användarförmåner: Förutom de krediter som du kan få när du nedgraderar kan vi på eget gottfinnande komma att erbjuda dig olika förmåner som har samband med våra tjänster såsom rabatterade prenumerationsavgifter eller avgiftsfri förlängning av prenumerationstiden. Dessa förmåner är specifika för ditt konto och de tjänster som identifierats för dessa förmåner. De är inte överförbara och kan komma att ha utgångsdatum. Om de inte har något angivet utgångsdatum går de ut tolv (12) månader efter erbjudandedatum. 

8. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

8.1 Vi är inte ansvariga mot dig eller någon annan tredje part på grund av att vi stänger av eller säger upp ditt konto eller din tillgång till våra tjänster om sådan avstängning eller uppsägning har vidtagits i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. 

8.2 kunder med gratis provperiod: Om du för närvarande har en gratis provperiod för någon av våra tjänster kan ditt konto stängas av eller sägas upp på följande sätt:

8.2.1 Vi kan komma att stänga av din åtkomst till och användning av ditt konto eller tjänsten/tjänsterna om du bryter mot Villkoren. Vi kommer att meddela dig om dina aktiviteter står i strid mot dessa Villkor och, efter eget gottfinnande, ge dig en period på femton (15) dagar ("Åtgärdsperiod") för att åtgärda eller upphöra med sådana aktiviteter. Om du inte åtgärdar eller upphör med sådana aktiviteter under Åtgärdsperioden eller om vi bedömer att ditt brott mot Villkoren inte går att åtgärda kommer ditt konto att stängas av och alla tillhörande Servicedata omedelbart och permanent raderas.

8.2.2 Du har rätt att säga upp ditt konto när som helst vid eller före utgången av din kostnadsfria provperiod. I sådana fall kommer alla tillhörande Servicedata omedelbart och permanent att raderas.

8.2.3 Om du inte säger upp ditt konto eller förnyar din prenumeration på eller före utgången av din kostnadsfria provperiod kan vi komma att stänga av ditt konto. Vi kommer att behålla alla tillhörande Servicedata under en period av sex (6) månader, efter vilket ditt konto kommer att stängas och alla tillhörande Servicedata omedelbart och permanent raderas.

8.3 Kunder med en Serviceplan: Om du för närvarande prenumererar på en Serviceplan för någon av våra tjänster kan ditt konto stängas av eller sägas upp på följande sätt:

8.3.1 Förutom avstängning för sen eller utebliven betalning av prenumerationsavgifter, kan vi stänga av din tillgång till och användning av ditt konto eller tjänsten/tjänsterna om du bryter mot Villkoren. Vi kommer att meddela dig om dina aktiviteter står i strid mot dessa Villkor och, efter eget gottfinnande, ge dig en period på femton (15) dagar ("Åtgärdsperiod") för att åtgärda eller upphöra med sådana aktiviteter. Om du inte åtgärdar eller upphör med sådana aktiviteter under Åtgärdsperioden eller om vi bedömer att ditt brott mot Villkoren inte går att åtgärda kommer ditt konto att stängas av. Alla tillhörande Servicedata kommer att bevaras under en period av fjorton (14) dagar från dagen för uppsägningen av ditt konto, efter vilket de kommer att raderas i samband med normal drift.

8.3.2 Om du betalar för ditt konto med kreditkort kan du när som helst, inom våra tjänster, säga upp ditt konto. Om betalning för ditt konto görs via andra accepterade betalningsmetoder (enligt vad som anges i ett Beställningsformulär) kan du begära att säga upp ditt konto genom att skriva till: support@freshworks.com. Alla tillhörande Servicedata kommer att bevaras under en period av fjorton (14) dagar från dagen för uppsägningen av ditt konto, efter vilket de kommer att raderas i samband med normal drift.

8.3.3 Vi kan komma att stänga av ditt konto när din prenumerationsperiod löper ut eller inte förnyas. Vi kommer att behålla alla tillhörande Servicedata under en period av sex (6) månader, efter vilket ditt konto kommer att stängas och alla tillhörande Servicedata omedelbart och permanent raderas.

8.4 Verkan av uppsägning av ditt konto:

8.4.1 Uppgiftsutförande: Vi rekommenderar starkt att du exporterar all Servicedata innan du säger upp ditt konto. I alla händelser, efter uppsägning av ditt konto, antingen av dig eller oss, kommer (om inte annat anges någon annanstans häri eller i kompletterande villkor) Servicedata att behållas eller raderas i enlighet med avsnitten 8.2 eller 8.3, vilket som gäller för dig. Om Servicedata behålls enligt beskrivningen häri kan du kontakta oss inom en sådan datalagringsperiod för att begära utföring/export av dina Servicedata. Servicedata kan inte återvinnas efter att de raderats. Vidare, när Servicedata på din begäran överförs från ett datacenter till ett annat, kommer vi att ta bort dina Servicedata från det ursprungliga datacentret fjorton (14) dagar efter en sådan överföring.

8.4.2 Avgifter: Om ditt konto sägs upp i enlighet med avsnitten 8,2 eller 8,3 i dessa Villkor måste du (utöver andra belopp som du kan vara skyldig oss) omedelbart betala eventuella obetalda prenumerationsavgifter avseende återstoden av prenumerationsperioden, om inte dessa skriftligen efterges av oss. Du kommer inte att bli skyldig detta belopp, eller så kommer du att ha rätt till en proportionellt uträknad återbetalning av prenumerationsavgiften (om detta är aktuellt), om du säger upp din prenumeration av tjänsterna och ditt konto på grund av ett väsentligt brott mot Villkoren från vår sida – under förutsättning att du meddelat oss om sådant brott och gett oss minst trettio (30) dagar för att till rimlig grad åtgärda överträdelsen.

9. KONFIDENTIALITET 

9.1 Om du väljer eller tillhandahålls en identifikationskod, ett lösenord eller någon annan information som ingår i våra säkerhetsrutiner så måste du upprätthålla dess sekretess. Du får inte dela informationen med någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera användaridentifikationer och lösenord, oavsett om de valts av dig eller tillhandahållits av oss om du, på vårt gottfinnande, inte följer bestämmelserna i dessa Villkor.

9.2 Skyldigheter avseende sekretess: Vardera parten ska skydda den andra partens Konfidentiella information från obehörig tillgång, avslöjande och användande, på samma sätt som parten skyddar sin egen Konfidentiella information och under inga omständigheter med mindre än upprätthållande av en rimlig skyddsnivå. Förutom om något annat uttryckligen medges i Villkoren får vardera parten använda den andra partens Konfidentiella information endast för att utöva de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor och de ska endast delas med anställda, företrädare och agenter som har behov av att få tillgång till informationen i sådana syften och är bundna att upprätthålla sekretess och inte missbruka den Konfidentiella informationen. Reglerna i denna punkt har företräde framför eventuella sekretessavtal angående Servicedata som slutits mellan oss innan Villkoren trädde i kraft. Sådana avtal har ingen kvarvarande giltighet avseende Servicedata.

10. SEKRETESS OCH SÄKERHET

10.1  Säkerhet för Servicedata: Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den Servicedata som vi behandlar. De åtgärder vi använder har valts ut för att upprätthålla en lämplig nivå av säkerhet i relation till de risker som finns vid behandling av dina Servicedata.

10.2 Du förstår att vi och våra koncernföretag kommer att behandla Servicedata i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och, i aktuella fall, i enlighet med vårt databehandlingstillägg, vilket ingår i dessa Villkor genom hänvisning, och vårt sekretessmeddelande. Du vidkänner och godkänner att våra koncernföretag också får tillgång till och har möjlighet att lämna ut information om dig, ditt konto, dina Användare eller Slutanvändare, inklusive Servicedata för att: (a) kunna följa lagstiftning, tillmötesgå lagenliga krav och delta i juridiska processer, (b) skydda våra koncernföretag, våra kunder eller partners rättigheter och egendomar, inklusive att se till att Villkoren och andra policyer som gäller våra tjänster följs, (c) kunna agera i god tro om vi tror att sådant utlämnande är nödvändigt för att skydda personlig säkerhet eller för att undvika brott mot tillämplig lagstiftning eller andra regler. Vidare, på vårt eget gottfinnande, kan beteenden som misstänks vara olagliga, bedrägliga eller på annat sätt missbrukande komma att anmälas till brottsbekämpande myndigheter.

11. ÖVERFÖRING AV DATA

Under din prenumerationstid har du möjlighet att be oss att importera data till ditt konto (“datamigration”). Du vidkänner härmed och förstår att vi och/eller våra koncernföretag kommer att behandla och få åtkomst till dina uppgifter i samband med att vi utför sådan datamigration.

12. KOMMUNIKATION FRÅN OSS 

Utöver den kommunikation som specificeras i vårt sekretessmeddelande kan vi komma att kontakta dig direkt via e-post för att meddela dig att du:

        a. bryter mot dessa Villkor, 

        b. att en viss aktivitet eller ett visst syfte i samband tjänsterna är förbjuden så att du omedelbart slutar att använda tjänsterna på detta förbjudna sätt, och 

        c. att du har ett ovanligt högt antal Användare, ovanligt många ärenden per månad per Användare, ovanligt många öppna ärenden eller att det föreligger annan  överdriven belastning på tjänsterna.

13. ANSVARSFRISKRIVNING

VÅRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER, INKLUSIVE ALLA SERVRAR OCH NÄTVERKSKOMPONENTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN UTSTRÄCKNING DE FINNS TILLGÄNGLIGA UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER AV NÅGOT SLAG I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. VI FÖRNEKAR UTTRYCKLIGEN ALLA SLAGS FÖRHÅLLANDEN, UTTRYCK, GARANTIER OCH ANDRA VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERSFÖRSTÅDDA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÅDANA SOM ANTYDER GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, ÄGANDE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT INGA INTRÅNG GÖRS. 

DU VIDKÄNNER ATT VI INTE LÄMNAR NÅGRA GARANTIER ATT VÅRA TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSER KOMMER ATT FUNGERA OSTÖRT, REGELBUNDET ELLER FELFRITT. VIDARE VIDKÄNNER DU ATT VI INTE GARANTERAR ATT TILLGÅNGEN TILL TJÄNSTERNA, VILKA TILLHANDAHÅLLS ÖVER INTERNET OCH DIVERSE OLIKA TELEKOMMUNIKATIONSNÄTVERK SOM LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL, KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, REGELBUNDEN, SÄKER, FELFRI OCH FRI FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA. 

INNEHÅLLET PÅ VÅRA WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS ENDAST SOM ALLMÄN INFORMATION. DET HAR INTE TILL SYFTE ATT FUNGERA SOM NÅGON SLAGS RÅDGIVNING SOM DU BÖR FÖLJA. DU BÖR INFÖRSKAFFA PROFESSIONELL RÅDGIVNING FRÅN EN SPECIALIST INNAN DU FATTAR BESLUT BASERADE PÅ INNEHÅLLET PÅ VÅRA WEBBPLATSER. INFORMATION ELLER RÅD FRÅN OSS GENOM VÅRA TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSER SKA PÅ INGET SÄTT UTGÖRA NÅGRA SLAGS GARANTIER UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR. 

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

VI, VÅRA AFFILIATER, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA MOT NÅGON PERSON FÖR NÅGRA INDIREKTA, OVÄSENTLIGA, SÄRSKILDA, ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR SOM KAN LIGGA TILL GRUND FÖR SKADESTÅND (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORAD FÖRSÄLJNING, FÖRLORAT ELLER ANVÄNT INNEHÅLL, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER ANNAN AFFÄRSPÅVERKAN) OAVSETT HUR DESSA HAR UPPKOMMIT. DETTA GÄLLER I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH OAVSETT VILKA TEORIER OM ANSVAR SOM ANVÄNDS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BROTT MOT AVTAL, GARANTIER, LAGSTIFTNING ELLER ANDRA FÖRSEELSER, ÄVEN OM VI BLIVIT VARNANDE OM ATT SÅDAN SKADA SKULLE KUNNA UPPKOMMA ELLER VI BORDE HA KUNNAT FÖRUTSE SÅDAN SKADA. I VILKET FALL, OCH I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SKA VÅRT, VÅRA AFFILIATERS, STYRELSEMEDLEMMARS, TJÄNSTEMÄNS, ANSTÄLLDAS, AGENTERS, LEVERANTÖRERS OCH LICENSGIVARES SAMLADE ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET VARA BEGRÄNSAD TILL DET LÄGRE BELOPPET AV: (A) MOTSVARANDE TOLV (12) MÅNADERS PRENUMERATIONSAVGIFT FÖR DE TJÄNSTER SOM KRAVET ÄR RELATERAT TILL, ELLER (B) DE PRENUMERATIONSAVGIFTER SOM DU BETALAT FÖR DE TJÄNSTER SOM KRAVET ÄR RELATERAT TILL, FÖRE DEN FÖRSTA HÄNDELSE ELLER FÖRETEELSE SOM LIGGER TILL GRUND FÖR ANSVAR. DU VIDKÄNNER OCH GÅR MED PÅ ATT VI FÖR ATT KUNNA GE DIG RÄTT ATT TILLGÅ OCH ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER I ENLIGHET MED PUNKT 1 HAR BEGRÄNSAT VÅRT POTENTIELLA ANSVAR OCH FÖRT ÖVER RISKERNA GENOM PRENUMERATIONSAVGIFTERNA, VILKA SKULLE HA VARIT SUBSTANSIELLT HÖGRE OM VI SKULLE TA PÅ OSS ANSVAR UTÖVER VAD SOM HÄR ANGES. 

I JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER ATT UNDERSFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDANTAS OCH ANSVAR BEGRÄNSAS FÖR OVÄSENTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ÄR VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAT I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTET I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. 

DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER ÄVEN OM ETT AVHJÄLPANDE (ERSÄTTNINGEN) INTE KOMPENSERAR DIG FULLT UT FÖR FÖRLUSTER OCH MISSLYCKANDEN AVSEENDE ESSENTIELLA SYFTEN.

15. SKADEERSÄTTNING

15.1 Om ditt användande av våra tjänster är föremål för, eller enligt vår bedömning riskerar att resultera i, en immaterialrättslig fordran (se definition nedan) kan vi på eget gottfinnande och bekostnad komma att: (a) införskaffa rätt för dig att fortsätta att använda tjänsterna på sätt som anges nedan, (b) byta ut eller ändra tjänsterna så att de ej längre är inkräktande, eller (c) om alternativ (a) och (b) enligt vår bedömning inte är kommersiellt eller praktiskt gångbara säga upp din prenumeration på våra tjänster och återbetala redan betalade prenumerationsavgifter för återstående tid som då inte kan användas. 

15.2 Skadeersättning från oss - under förutsättning att du följer Villkoren

Under förutsättning att du följer dessa Villkor kommer vi att ersätta dig och hålla dig skadelös från krav som framförts mot dig av tredje parter med påståenden om att de tjänster som du prenumererar på inkräktar på eller utgör missbruk av sådan tredje parts giltiga patent, upphovsrätt eller varumärken (“ett immaterialrättsligt krav”). Vi ska på vår egen bekostnad tillhandahålla försvar mot sådana immaterialrättsliga krav och betala eventuella skadestånd som slutligen döms ut mot dig, inklusive rimliga avgifter och advokatkostnader, så länge: (a) du omedelbart meddelar oss om risken för, eller att du fått meddelanden om, sådana krav, (b) vi kommer att ha exklusiv rätt och auktoritet att välja försvarsadvokater eller reglera ett krav, och (c) du samarbetar med oss i full utsträckning i samband med detta. Vi har dock inget ansvar eller några skyldigheter för immaterialrättsliga krav som helt eller delvis orsakats av: (i) att vi följt dina instruktioner eller specifikationer avseende design eller data, (ii) förändringar i tjänsterna som orsakats av någon annan än oss, eller (iii) när inkräktningen orsakats av att tjänsterna kombinerats, drivits eller använts tillsammans med annan hård- eller mjukvara utan att tjänsterna självständigt inkräktar. 

15.3 Vad som anges i punkterna 15.1 och 15.2 utgör vårt fulla ansvar mot dig och är den enda korrigerande möjlighet du har med anledning av ett immaterialrättsligt krav till följd av din tillgång eller användning av våra tjänster. 

15.4 Skadeersättning från dig: Du kommer att ersätta och hålla oss och våra koncernföretag skadelösa mot krav som framförts av tredje parter (och deras anställda, tjänstemän, chefer och agenter) mot oss som har samband med din användning av våra tjänster i strid mot dessa Villkor eller skyldigheter som du uttryckligen tagit på dig i enlighet med Villkoren, under förutsättning att vi omedelbart meddelar dig om risken för, eller att vi fått meddelande om, sådana krav.  

16. ÖVERLÅTELSER, AVTALET I SIN HELHET, ÄNDRINGAR

16.1 Du får inte, varken direkt eller indirekt, överlåta dina rättigheter enligt dessa Villkor eller delegera utförandet av dina skyldigheter enligt Villkoren till någon annan utan tidigare skriftligt medgivande från oss. Vi kan däremot, utan ditt medgivande, överlåta vårt avtal med dig till ett koncernföretag i samband med en fusion, annan förändring av kontroll eller försäljning av alla, eller en större del, av våra tillgångar under förutsättning att den övertagande parten går med på att uppfylla de skyldigheter som följer av dessa Villkor. I enlighet med det föregående ska Villkoren vara bindande och fullt verkställbara i sin helhet till fördel för de efterföljande parterna. 

16.2 Villkoren tillsammans med eventuella Beställningsformulär och de kompletterande villkoren, utgör avtalet i sin helhet och ersätter alla tidigare avtal mellan oss och dig angående det ifrågavarande. Villkoren och alla Beställningsformulär har företräde framför eventuella användningsvillkor på beställningsblanketter eller eventuell annan slags beställningsdokumentation som du, eller en entitet som du representerar, tillhandahåller (alla sådana användningsvillkor är ogiltiga) och, utom om något annat anges häri, finns det inga andra avtal, utlåtanden, garantier eller åtaganden angående det ifrågavarande som endera parten kan förlita sig på. I det fall det föreligger skillnader mellan ett Beställningsformuläroch Villkoren har dessa Villkor företräde. 

16.3 Vi kan då och då komma att göra ändringar i dessa Villkor och de nya Villkoren kommer då att ersätta de tidigare versionerna. Vänligen läs Villkoren noga innan du börjar att använda våra tjänster och webbplatser eftersom de är tillämpliga på din användning av dessa. Vänligen återkom också regelbundet till Villkoren för att få reda på om det vidtagits några ändringar som kan vara bindande för dig. Vi kommer att meddela dig minst tio (10) dagar före en ändring i Villkoren träder i kraft och ditt fortsatta användande av tjänsterna efter att sådana ändringar trätt i kraft utgör ditt godkännande av ändringarna. Vad gäller ändringar i de kompletterande villkoren kommer vi att meddela dig enligt det föregående endast om de kompletterande villkoren är tillämpliga för dig. Att vi vid något tillfälle avstår från att hävda en bestämmelse/regel i dessa Villkor ska inte förstås som att denna bestämmelse, eller någon annan bestämmelse i Villkoren, inte längre är gällande. 

17. AVSKILJBARHET, INGA UNDANTAG

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig av en behörig domstol ska den bestämmelsen justeras i enlighet med domstolens beslut men tolkas utifrån den ursprungliga bestämmelsens syfte till den fullaste utsträckning tillåtet av tillämplig lagstiftning. De övriga bestämmelsernas giltighet påverkas dock inte utan kvarstår. Att vi inte utövar en rättighet enligt Villkoren utgör på inget sätt ett avstående från den rättigheten eller att den bestämmelsen inte är giltig.  

18. EXPORTREGLER, ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR OCH STATLIGA SLUTANVÄNDARREGLER 

Våra tjänster och andra mjukvarukomponenter som vi kan komma att göra tillgängliga för dig eller dina Användare kan falla under amerikansk (eller andra jurisdiktioners) lagstiftning avseende exportkontroll och ekonomiska sanktioner. Du går med på att följa sådana lagar och förordningar i den utsträckning de är tillämpliga på din och dina Användares tillgång till och användning av våra tjänster, vår mjukvara och andra komponenter. Du får inte tillgå och använda våra tjänster när du befinner dig i en jurisdiktion där tjänsterna enligt amerikansk lagstiftning eller andra tillämpliga lagar eller förordningar inte får tillhandahållas (“förbjuden jurisdiktion”). Du får heller inte ge någon regering, entitet eller individ som befinner sig i en förbjuden jurisdiktion tillgång till tjänsterna. Du vidkänner, garanterar och förbinder dig att: (i) du inte finns med på någon amerikansk (eller annan regerings) lista över individer eller entiteter som inte får erhålla exporter från USA eller göra affärer med amerikanska personer, (ii) du inte är en medborgare eller ett företag som är registrerat i någon förbjuden jurisdiktion, (iii) du inte kommer att tillåta någon Användare att tillgå eller använda våra tjänster i strid mot amerikanska, eller andra, exportembargon, förbud eller restriktioner, och (iv) att du ska följa all tillämplig lagstiftning avseende överföring av tekniska data som exporteras från USA och andra länder i vilka du eller dina Användare opererar. Om du är en amerikansk federal myndighet eller byrå eller kontrakterad av en sådan, så utgör våra tjänster en kommersiell artikel (“Commercial item”) enligt definitionen i den amerikanska Code of Federal Regulation (“CFR”) avsnitt 48, §2.101 bestående av kommersiell datormjukvara (“Commercial Computer Software”) och kommersiell datormjukvarudokumentation (“Commercial Computer Software Documentation”) i enlighet med hur dessa termer används i CFR avsnitt 48, §12.212 eller §227.7202. Våra tjänster är i enlighet med CFR avsnitt 48, §12.212 eller §227.7202-1 till 227.7202-4, när tillämpliga, licensierade till dig endast med de rättigheter som följer av de bestämmelser och regler som anges i dessa Villkor.  

19. PARTERNAS FÖRHÅLLANDE

Parterna är oberoende och fristående avtalsparter. Villkoren skapar och utgör inte något slags partnerskap, gemensamt företag, förstroendeskap eller anställningsförhållande mellan parterna. 

20. GILTIGHET EFTER UPPSÄGNING

Bestämmelserna i punkterna 2 (Ditt ansvar), 5 (Immateriella rättigheter), 7 (Fakturering, ändringar och betalning), 8 (Avstängning och uppsägning), 9 (Konfidentialitet), 10 (Sekretess och säkerhet), 13 (Ansvarsfriskrivning), 14 (Ansvarsbegränsningar), 15 (Skadeersättning), 20 (Giltighet efter uppsägning), 21 (Meddelanden – samtycke till elektronisk kommunikation) och 23 (Lagval och tvistelösning) kvarstår även efter uppsägning av vårt avtal avseende din användning av tjänsterna. Uppsägning av avtalet begränsar inte ditt eller vårt ansvar för skyldigheter som uppkommit innan avtalet sas upp, eller för brott mot dessa Villkor.

21. MEDDELANDEN - SAMTYCKE TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

21.1 Alla meddelanden som ska skickas av oss i enlighet med dessa Villkor ska levereras skriftligen: (i) genom en nationellt erkänd leveransservice (“kurir”) eller via vanlig postgång till den adress som du angav när tecknade din prenumeration på våra tjänster, eller (ii) elektroniskt till den e-postadress som finns angiven på ditt konto. 

21.2 Vår postadress för meddelande per post är: Freshworks, Inc., 2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403. Skicka även en elektronisk kopia till: legal@freshworks.com. Alla meddelanden ska anses vara inkomna så snart de levererats elektroniskt via e-postmeddelanden eller annars när de fysiskt ankom eller, om tidigare, två (2) dagar efter att de skickades på posten eller genom kurir enligt ovan. 

22. ANTIKORRUPTION

22.1 Du intygar att du inte har erhållit eller blivit erbjuden några olagliga eller olämpliga mutor, förmåner, betalningar eller gåvor av värde från någon av våra anställda eller agenter i samband med detta avtal. Gåvor eller underhållning av rimligt värde som erbjudits som en del av normal affärsverksamhet strider inte mot denna regel. Om du får vetskap om ett brott mot föregående regel ska du i rimlig utsträckning anstränga dig för att så snart som möjligt meddela oss på: legal@freshworks.com.

23. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

22.1 Dessa Villkor faller under lagstiftningen i delstaten Kalifornien utan hänsyn till principer gällande lagval. Du går härmed uttryckligen med på att de federala och statliga domstolssystemen i delstaten Kalifornien ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa alla eventuella tvister som kan uppkomma med anledning av dessa Villkor och din användning av våra tjänster. 

22.2 Alla tvister, krav eller kontroverser som kan uppkomma med anledning av dessa Villkor eller som gäller brott mot, uppsägning, upprätthållande, tolkning eller giltighet av dem, inklusive fastställande av omfattning eller tillämplighet ska avgöras genom medling i San Francisco, Kalifornien av tre skiljedomare. Medlingen ska skötas av JAMS (“Judicial Arbitration and Mediation Services”) i enlighet med deras skiljedomsregler och förfaranden (“Comprehensive Arbitration Rules and Procedures”) och med användning av de förenklade förfaranden (”Expedited Procedures”) som finns tillgängligt enligt dessa regler. ALL MEDLING AVSEENDE DESSA VILLKOR SKA SKE INDIVIDUELLT. NÅGON SLAGS GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTEN. DU FÖRSTÅR ATT DU GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR HAR AVSTÅTT FRÅN RÄTTEN ATT DELTA I EN GRUPPTALAN. Reglerna i denna punkt hindrar dock inte en part att använda sig av tillfälliga rättsmedel från en behörig domstol som är till fördel för medlingsförfarandet.  

24. DEFINITIONER

Vid användning i dessa Villkor ska termer (utöver de som definieras på andra ställen i dessa Villkor) ha följande mening: 

Konto: avser ett konto eller annat medel som du skapat för eget användande så att du kan få tillgång till och använda någon av våra tjänster. 

Affiliat: avser, i förhållande till en part, en entitet som direkt eller indirekt kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med, den parten. I detta sammanhang ska “kontroll” (inklusive de korrelerande termerna ”kontrollerad av” och under ”gemensam kontroll”) förstås som makt, direkt eller indirekt, att på ett eller annat sätt styra en sådan entitets verksamhet och policyer oavsett om detta sker genom röstberättigande, avtal eller på annat sätt.   

Agent (Handläggare) : avser en individ som i egenskap av agent eller administratör auktoriserats att använda våra tjänster via det konto du innehar för användning av dessa tjänster och vilken identifieras genom särskilda inloggningsuppgifter. 

Programmeringsgränssnitt (”API”): avser de programmeringsgränssnitt som utvecklats eller aktiverats av oss eller för vilka vi innehar licenser som möjliggör för en Användare att få tillgång till vissa funktioner som ingår i tjänsterna. 

Policyer avseende programmeringsgränssnitt: avser de policyer som publiceras på våra webbplatser (enligt nedan) som reglerar användningen av programmeringsgränssnitt. Dessa kommer då och då att uppdateras. 

TJÄNST WEBBPLATS
Freshdesk   https://developers.freshdesk.com/api/
Freshservice   https://api.freshservice.com
Freshsales   https://www.freshsales.io/api/

Appar: avser de mjukvaruapplikationer som finns listade på Marknadsplatsen som har skapats, utvecklats, licensierats eller ägs av oss eller tredjepartsutvecklare. Termen inkluderar också alla uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar av sådana mjukvaruapplikationer och versioner av dessa. 

Tillämplig dataskyddslagstiftning: Har du ditt säte inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) avser detta före den 25 maj 2018 direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och (ii) från och med den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddförordningen (2016/679) och nationell lagstiftning som är tillämplig enligt denna. Har du ditt säte i Schweiz avses den federala lagen av den 19 juni 1992 angående dataskydd (i ersatt eller ändrad form). Har du säte i ett annat territorium avses de dataskyddslagar som är tillämpliga i det territoriet.  

Konfidentiell information: avser all information som du gett oss eller vi gett dig i ett materiellt format märkt “konfidentiellt” (eller liknande märkning) eller vilken en förnuftig person skulle förstå var av konfidentiell natur med anledning av informationens karaktär och de omständigheter under vilka de delas. Vid tolkning av dessa Villkor ska Servicedata alltid klassificeras som Konfidentiell information. Trots det ovanstående ska Konfidentiell information inte inkludera information som: (a) var allmänt känd och allmänt tillgänglig för allmänheten innan den lämnades ut av en part, (b) har blivit allmänt känd och allmänt tillgänglig genom åtgärder som inte vidtagits av någon av parterna efter överföring mellan parterna, (c) redan finns tillgänglig hos den mottagande parten enligt den mottagande partens uppgifter och register före den tidpunkt den lämnades över av den utlämnande parten, (d) redan har lämnats ut till den mottagande parten av en tredje part utan att detta strider mot en sådan tredje parts sekretessåtaganden, (e) oberoende utvecklas av den mottagande parten utan användning av eller referens till den utlämnande partens Konfidentiella information och detta finns bevisat genom dokument och andra komponenter som innehas av den mottagande parten, eller (f) om den mottagande parten är skyldig enligt lag att utge den utlämnande partens information, under förutsättning att den utlämnande parten skriftligen meddelas att sådan lagenlig skyldighet föreligger så att den utlämnande parten kan använda eventuella tillgängliga rättsmedel för att skydda sig. 

Specialanpassade appar: avser applikationer som utvecklats särskilt för en viss Användares användning av tjänsterna och inte finns allmänt tillgänglig på Marknadsplatsen.

Databehandlingstillägg: avser det databehandlingstillägg som finns tillgängligt på: https://freshworks.com/data-processing-addendum, vilket då och då kan komma att uppdateras, och reglerar behandlingen av Servicedata, vilka inkluderar personuppgifter tillhörande personer bosatta inom den Europeiska unionen (“EU”) och överföringen av sådana personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz till något annat land med upprätthållande av adekvat skyddsnivå för personuppgifterna. 

Dokumentering: avser all skriftlig eller elektronisk dokumentation, bilder, video, texter, ljud som specificerar funktionerna inom de tjänster som tillhandahålls och erbjuds av oss till dig eller till dina Användare genom tjänsterna eller på annat sätt. 

Slutanvändare: avser en person eller entitet utöver dig eller dina Användare med vilken du interagerar genom att använda våra tjänster. 

Beställningsformulär: avser ett formulär angående en beställning av våra tjänster som hänvisar till dessa Villkor och som expedierats eller godkänts av dig och oss. Detta formulär kan bl.a. innehålla antal Användare som har befogenhet att använda tjänsterna inom ramen för din prenumeration på tjänsterna och den Serviceplan som gäller för din prenumeration.   

Freshcaller: avser en supporttjänst i molnet för telefonservice vilken hjälper företag att ringa eller besvara samtal. Tjänstens webbplats är: https://www.freshcaller.com. För tydlighets skull, vid referenser till telefonservice i dessa Villkor avses Freshcaller.  

Freshchat: avser den chattfunktion som har en egen gränssnittskomponent (“widget”) och användarpanel som online företag kan använda på sina webbplatser eller webbapplikationer för att interagera med sina besökare och kunder i realtid. Tjänstens webbplats:https://www.freshchat.io.

Freshconnect: Ett samarbetsverktyg som finns integrerat med FreshDesk och Freshsales som gör det möjligt för användare av FreshDesk och Freshsales att använda Freshconnect för att kommunicera med agenter och icke-agenter , angående ärenden respektive erbjudanden. Dess webbsajt återfinns på: https://www.freshworks.com/collaboration-software/.

Freshdesk: avser de kundservicelösningar och verktyg som tillhandahålls av oss under detta namn. Tjänstens webbplats: http://freshdesk.com.

Freshmarketer: avser det allt-i-ett verktyg för konverteringsoptimering som tillhandahålls av oss för att hjälpa marknadsförare att optimera webbplatser och förbättra konverteringsfrekvensen. Tjänstens webbplats: https://www.freshworks.com/marketing-automation/conversion-rate-optimization/.

Freshsales: avser den plattform för hantering av kundrelationer som tillhandhålls av oss. Tjänstens webbplats: https://www.freshsales.io.

Freshservice: avser den interna IT-kundsupportlösning som tillhandahålls av oss. Tjänstens webbplats: https://freshservice.com.

Freshteam: avser den rekryteringsfunktion som ska möjliggöra att vid behov kunna hitta personal med nödvändig kompetens som tillhandahålls av oss. Tjänstens webbplats: https://www.freshworks.com/applicant-tracking/.

Glowboard: avser den gränssnittskomponent (“widget”) för sociala medier som används för att uppmuntra besökareatt lämna recensioner om dig eller dina produkter och tjänster vilka sedan publiceras på sociala medieplattformar som Facebook och Twitter eller Glowboards egna gränssnittkomponent för recensioner. Denna samlar också in recensioner om dig och dina produkter eller tjänster från Facebook, Twitter eller dina e-postmeddelanden och visar sedan dessa på dina webbplatser. Tjänstens webbplats: https://www.glowboard.io.

Koncernföretag: avser Freshworks, Inc. tillsammans med sina Affiliater.

Marknadsplats: avser marknadsplatsen för de Appar som fungerar tillsammans med våra tjänster. 

Mobila applikationer: avser de mjukvaruapplikationer som skapats, utvecklats och ägs av oss för att möjliggöra tillgång och användning av tjänsterna via mobila eller andra handhållna enheter (som appar på iOS- och Android-enheter). 

Personuppgifter: avser uppgifter som är relaterade till individer som identifieras eller kan identifieras genom dessa uppgifter, eller genom dessa uppgifter tillsammans med annan information som den personuppgiftsansvarige (enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen) har eller troligen kommer att få tillgång till. 

Sekretessmeddelande: avser vårt sekretessmeddelande på: https://freshworks.com/se/privacy i senast uppdaterad version.

Behandling/att behandla: avser alla åtgärder eller kombinationer av åtgärder som används på personuppgifter som insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller förändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, blockering, radering eller förstöring.  

Servicedata: avser all elektronisk data, texter, meddelanden och andra material, inklusive Användares och Slutanvändares personuppgifter som lämnats ut av dig genom ditt konto i samband med användning av tjänsterna. 

Tjänster: avser och inkluderar Freshdesk, Freshservice, Glowboard, Freshsales, Freshchat, Freshcaller, Freshteam, Freshmarketer, och alla eventuella nya tjänster som vi kan komma att göra tillgängliga för dig genom prenumeration samt alla uppdateringar, ändringar och förbättringar av tjänsterna, inklusive, individuellt och kollektivt, mjukvara, programmeringsgränssnitt och Dokumentation. Du har möjlighet att prenumerera på en eller flera tjänster. Notera att de kan ha olika och distinkta Serviceplaner. 

Mjukvara: avser mjukvara som tillhandahålls av oss (antingen genom nedladdning eller genom tillgång via internet) som möjliggör för dig att använda de funktioner som tjänsterna består av, inklusive en mobil applikation. 

Prenumerationstiden: avser den period för vilken du tecknat din prenumeration på tjänsterna med avseende på en individuell Användare. 

Kompletterande villkor: avser de särskilda villkor som gäller för tjänsterna enligt punkt 24 nedan, som är tillämpliga för dig när du aktiverar, tillgår och använder en viss tjänst. 

Oss: avser Freshworks, Inc., ett företag från Delaware eller våra efterföljare, efterträdare eller lagliga ersättare. I dessa Villkor kan vi också anges som “vi” eller ”vår”. 

Användare: avser behöriga användare av tjänsterna, inklusive kontoadministratörer, Agenter och andra utsedda användare. 

Webbplatser: avser webbplatserna för de olika tjänsterna och andra webbplatser som Freshworks driver. 

25. KOMPLETTERANDE VILLKOR

De Kompletterande villkoren kan innehålla villkor som är specifika för en eller flera tjänster. För att missförstånd ska undvikas anges här att om det föreligger konflikt eller motsägelser mellan Villkoren och de kompletterande villkoren så ska dessa kompletterande villkor ha företräde. 

A) FÖR ANVÄNDNING AV EGNA APPAR - ÄNDRINGAR I EXISTERANDE FUNKTIONER OCH NYA FUNKTIONER

Du vidkänner att: (i) när du installerar en Ursprunglig app och (a) en funktion ändrats eller (b) en ny funktion inom tjänsten getts ut, kan det komma att visas nya kompletterande villkor avseende din användning. Din fortsatta användning av sådana Ursprungliga appar eller sådana funktioner utgör ditt accepterande av de kompletterande villkoren, vilket vi kommer att förlita oss på. 

B) FÖR ANVÄNDNING AV TELEFONSERVICE/SUPPORT I FRESHDESK, FRESHSALES OCH FRESHCALLER

Om du använder telefonservice som en del av Freshdesk och/eller Freshsales och/eller Freshcaller, förstår du och godkänner att: (a) om du inte väljer att stänga av inspelningsfunktionen, kan alla samtal via telefontjänsten komma att spelas in, (b) telefonservicen inte är avsedd för att ringa eller vidarebefordra nödsamtal till allmänna alarmeringscentraler och säkerhetstjänster, (c) vi inte kan hållas ansvariga för krav, skador eller förluster (du friskriver oss härmed från alla sådana krav och dess ursprung) som orsakats av eller har samband med din (eller dina Användare eller Slutanvändares) oförmåga att använda telefonservicen för att ringa sådana nödsamtal, (d) du ensamt är ansvarig för att din användning av telefonservicen står i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning i den jurisdiktion som reglerar din, dina Affiliaters, Användares och Slutanvändares användning av tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, lagstiftning angående inspelning av samtal och avlyssning, och (e) du kommer att försvara och hålla oss skadelösa mot alla slags krav som kan komma att ställas av en tredje part med anledning av det ovanstående. Vi kan komma att stänga av de telefonnummer som du tillhandahållits om: (i) din prenumeration på tjänsterna, ditt konto eller din rätt till tillgång och/eller användning av tjänsterna på annat sätt stängs av eller avslutas, eller (ii) du bryter mot dessa Villkor. I det fall att du vill behålla ditt telefonnummer efter att du sagt upp din prenumeration på tjänsterna eller av någon annan orsak, ska du kontakta: support@freshworks.com. När vi fått in din begäran kommer vi i rimlig utsträckning att hjälpa dig att föra över telefonnumret till den tredjepartsleverantör du utsett. Användning av telefonservicen innebär ytterligare avgifter och kostnader, inklusive, men inte begränsat till, samtalsavgifter enligt vad som anges på webbplatserna. När du aktiverar din telefonservice, samtycker du, å dina egna och dina Användares och Slutanvändares vägnar till att Servicedata behandlas (i den mån de genereras eller är nödvändiga för att telefonservicen ska kunna tillhandahållas och fungera) av de tredjepartsleverantörer som vi använder oss av för att kunna tillhandahålla telefonservicen. 

Om du använder Freshcaller, vänligen notera att när en Begäran om radering av en kontakt lämnas in kommer information som kontaktens namn, inspelningar av samtal med kontakten och andra anteckningar som rör sådana samtal att raderas. Däremot kan information som loggar av från vilka telefonnummer sådana samtal ringts, och mottagits, komma att behållas för revisioner eller för att uppfylla skyldighet att rapportera bedrägerier, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

C) FÖR ANVÄNDNING AV FRESHDESK OCH FRESHSERVICE

Om du använder våra tjänster Freshdesk och Freshservice och begärt radering av en Användare, vänligen notera (för upprätthållen kontinuiteten i verksamheten) innebär inte radering av Användaren radering av den organisationens specifika affärsdata som skapats och tillförts av den Användaren, inklusive, men inte begränsat till, artiklar i kunskapsdatabasen, noteringar, ämnen och kommentarer i forum, supportsamtal, undersökningar, automations- och avsändningsregler, paketerade svar, svarsmallar, kontakter, företag, taggar, ärendekonversationer m.m. Den raderade Användarens personuppgifter kommer dock att anonymiseras inom tjänsten.

D) FÖR ANVÄNDNING AV FRESHCHAT

Om du använder Freshchat och önskar begära radering av en Agent vänligen skriv till: support@freshworks.com. Vänligen notera, för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten kommer Agentens namn att kvarstå på ditt Freshchat konto.

E) FÖR ANVÄNDNING AV FRESHTEAM

1. ANVÄNDNING AV FRESHTEAM

Du vidkänner och går med på att du endast kommer att tillgå och använda Freshteam för dina interna affärsmässiga syften och att du inte kommer att ge någon tredje part tillgång till Freshteam genom ditt konto. Du godkänner vidare att vi inte kommer att bli ansvariga för någon förlust eller förvanskning av Servicedata eller för några kostnader i samband med att Servicedata måste säkerhetskopieras eller återställas eller för några krav, förluster, kostnader eller skadeståndskrav som uppkommer på grund av obehörig användning av Freshteam. 

2. FRESHTEAM UPPGIFTER

2.1 “Freshteam-uppgifter” avser alla uppgifter som samlas in från dina Användare och Kandidater i samband med din användning av Freshteam, inklusive, men inte begränsat till det följande:

a) Katalog. Användarnas kontaktinformation som namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, kontaktinformation för nödsituationer som samlats in vid anställningens början eller när det skapades en profil för den anställde. Beroende på vilken Serviceplan du prenumererar på kan du också ha möjlighet att samla in ytterligare information, inklusive, men inte begränsat till, känslig eller personlig information från Användaren. Tjänsten möjliggör för Användaren att ändra, rätta och uppdatera sina personuppgifter i tjänsten. 

b) Ansökningsformulär. Kandidaters kontaktinformation som namn, e-postadress, telefonnummer, länkar till Kandidatens profiler på sociala medienätverk eller från särskilda fält som du kan ha lagt till i formuläret för Kandidaten att fylla i när de skickar sitt CV. 

2.2 Om du är en kund som köper vår Tjänst Freshteam, kan du när som helst radera en Kandidats uppgifter direkt i Freshteam. Som Freshteam-kund kan du också radera en Användares uppgifter inom Freshteam. När du har raderat en Användares uppgifter kommer dock information som e-postadress, identifikationsnummer, Användarens givna beteckning (“Kvarhållen Användarinformation”) att behållas i Freshteam så att inga gamla anknytningar med en sådan Användare inom ditt Konto bryts. Förutom sådan Kvarhållen Användarinformation kommer alla uppgifter som du raderat att försvinna från Freshteam. Kvarhållen Användarinformation kommer att raderas i enlighet med de Allmänna användarvillkoren. Om du önskar få en Användares Kvarhållna Användarinformation permanent raderad kan du skriva till support@freshworks.com.

3. LAGRINGSTIDER EFTER UPPSÄGNING

Vi rekommenderar starkt att du exporterar all Servicedata innan du säger upp ditt konto och om inte annat efter att ditt konto sagts upp, av dig eller oss.  

3.1 Om du prenumererade på Sprout eller en högre Serviceplan kommer dina Servicedata att behållas i femton (15) dagar (“databevaringsperiod”) från att en sådan uppsägning under vilken du har möjlighet att kontakta oss för att få dina Servicedata exporterade. Utöver denna databevaringsperiod så förbehåller vi oss rätten att under vanlig drift radera alla Servicedata. Servicedata som raderats kan inte återställas. 

3.2 Om du har skrivit upp dig för Freshteam men inte aktiverat ditt konto inom sju (7) dagar från det datum då du skrev upp dig så förbehåller vi oss rätten att omedelbart radera till konto när de sju (7) dagarna gått. 

4. YTTERLIGARE TERMER FÖR VISSA FUNKTIONER I FRESHTEAM 

4.1 Tredjepartsplattformar. Om en Kandidat delar personuppgifter med dig via ditt konto, är du ensam ansvarig för sådana personuppgifter oavsett om de publicerats eller skickats privat genom tredjepartsplattformar som Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn (“tredjepartsplattformar”). Dessa tredjepartsplattformar faller under sina egna användningsvillkor och sekretesspolicyer och du vidkänner att vi inte har någon kontroll över dessa tredjepartsplattformar och att vi inte är ansvariga för din tillgång till och användning av dessa tredjepartsplattformar eller för någon förlust eller förvanskning av Servicedata eller för några kostnader eller utgifter som uppkommer med anledning att Servicedata måste säkerhetskopieras eller återställas eller några krav, förluster eller skadeståndskrav som uppkommer på grund av din användning av sådana tredjepartsplattformar. 

4.2 Betygsättning. Freshteam har en betygssättningsfunktion genom vilken du kan betygssätta en Kandidat. Du vidkänner och går med på att vi inte har någon kontroll över de betyg som du ger Kandidater. Vidare går du med på att du endast ska använda denna funktion i överensstämmelse med all tillämplig lagstiftning och om din användning skulle stå i strid med lagstiftning ska du genast sluta att använda funktionen. 

4.3 Om en Kandidat delar sina personuppgifter med dig genom Freshteam vidkänner du att för att vi ska kunna tillhandahålla Freshteams CV-analysfunktion (om detta ingår i din Serviceplan) kommer vi att använda en tredjepartsleverantör för att förstärka, förfina och i övrigt förbättra informationen och ur den information som angetts ta fram de uppgifter som är relevanta. Resultatet från det här verktyget kommer att presenteras för din granskning under “Kandidat 360” i Freshteam.  Du förstår att den analys som presenteras är beroende av att de uppgifter som angetts är riktiga och att vi inte kan hållas ansvariga för att du inte kan tolka eller använda analysen.   

4.4 Vi använder tredjepartsleverantörer inom Freshteam för att göra det möjligt för dig att lägga ut annonser om lediga jobb. Om du väljer att inkludera personuppgifter i sådana annonser vidkänner du att vi inte har någon kontroll över hur sådana tredje parter behandlar dina personuppgifter och vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller förvanskning av personuppgifterna. 

5. DEFINITIONER

Kandidat: avser en person eller entitet utöver dig och dina Användare som interagerar med dig genom Freshteam och har skickat in sitt CV genom ditt konto på Freshteam. 

Användare: enligt definition i Villkoren men ska även anses omfatta dina anställda. 

Servicedata: enligt definition i Villkoren men ska även anses omfatta Freshteam-uppgifter. 

F) FÖR ANVÄNDNING AV FRESHMARKETER

1. Vi kan komma att erbjuda vissa tjänster på våra webbplatser som “stängda” eller i Beta-format ("Beta-tjänster") under en test- och utvärderingsperiod. Du går med på att vi har exklusiv rätt att besluta hur länge test- och utvärderingsperioden för Beta-tjänster ska pågå. Du kommer inte att förbinda dig att köpa en prenumeration till en betaltjänst till följd av att du prenumererar på en Beta-tjänst. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis, när som helst, tillfälligt eller permanent och utan att ge varsel till dig, stänga en Beta-tjänst. Vi förbehåller oss också rätten att göra Beta-tjänsten tillgänglig mot en prenumerationsavgift (som kan vara högre eller lägre än den prenumerationsavgift som gäller för de vanliga betaltjänsterna). 

2. När du använder Freshmarketer, ska alla referenser till Serviceplaner i enlighet med Villkoren förstås som hänvisningar till prissatta prenumerationer. Med en “prissatt prenumeration” avses den prissättning och det antal unika månatliga besökare som den har samband med (se detaljer på webbplatsen) för varje Användare enligt din prenumeration. 

3. Om en Kund använder en sessionsreprisfunktion i Freshmarketer, vidkänner och godkänner Kunden att det är Kundens ansvar att skaffa nödvändiga samtycken och auktoriseringar i enlighet med den lagstiftning som är tillämpligt för användningen av denna funktion.  

4. Dataexport. Du vidkänner att Freshmarketer inte har någon funktion för att exportera Servicedata när du säger upp ditt Freshmarketer konto. Om du vill att dina Servicedata ska raderas permanent när du säger upp ditt Freshmarketer konto kan du skriva till: support@freshworks.com.

5. Om du använder den avancerade funktionen för e-postredigering i Freshmarketer (“E-postfunktion”) är det följande tillämpligt för dig:

5.1 Dina rättigheter. Härmed medger vi dig begränsad rättighet för att tillgå, använda, förevisa, utföra och på andra sätt använda E-postfunktionen för dina respektive interna affärsändamål. De begränsade användningsrättigheter som vi medger dig är licensrättigheter som inte är överförbara och de kan alltså inte skrivas över på tredje parter.

5.2 Under din användning av E-postfunktionen samtycker du till att inte:

a. Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras legala rättigheter.

b. Använda E-postfunktionen för att ladda upp, eller på annat sätt tillgängliggöra, filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som har något slags immaterialrättsligt skydd, inklusive, t.ex., men inte begränsat till, upphovsrätts-, varumärkes- eller sekretesslagstiftning, utöver om du äger eller kontrollerar de ifrågavarande rättigheterna eller har fått alla nödvändiga medgivanden för att förfoga över dem på motsvarande sätt.

c. Använda något informationsmaterial, inklusive bilder eller fotografier, som gjorts tillgängliga via E-postfunktionen på något sätt som kränker någon tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, affärshemligheter eller annan äganderätt.

d. Skada, förstöra, störa, avaktivera, försämra, störa eller på något annat sätt kränka E-postfunktionen.

e. Förfalska eller ta bort upphovsrättsinformation som har betydelse för hanteringen, t.ex. författarangivelser, juridiska eller andra tillbörliga meddelanden, egendomsbeteckningar, eller märkning som visar E-postfunktionens ursprung eller källa, eller något annat material som återfinns i en uppladdad fil.

f. På annat sätt tillgå eller använda E-postfunktionen eller relevant dokumentation på sätt som faller utanför den omfattning som följer av det tillstånd som medgivits här.

6. Om du använder funktionen för e-postkampanjer inom Freshmarketer ("E-postkampanj") gäller utöver dina skyldigheter enligt avsnitt 5 ovan, följande för dig:

6.1 Du samtycker härmed till att du ensam ansvarar för och är skyldig att följa alla tillämpliga lagar (inklusive, men utan begränsning, lagstiftning avseende spam och datasekretess) och för att införskaffa alla nödvändiga samtycken och tillstånd som krävs för att skicka kommunikation via E-postkampanj.

6.2 Utöver eventuella restriktioner enligt Villkoren samtycker du härmed också till att du inte ska skicka elektronisk kommunikation:

a. med innehåll, eller länkar som är relaterade till webbplatser som är involverade i aktiviteter som är förbjudna häri, inklusive och utan begränsning, pornografiskt innehåll;

b. som utger sig för att vara eller ger en felaktig bild av någon individ eller entitet som på något sätt kan ge mottagarna av kommunikationen, som sänts via Freshmarketer, en felaktig bild av dess ursprung;

c. i syfte att eller i samband med någon vilseledande eller bedräglig verksamhet, eller insamling av individers personuppgifter, inklusive och utan begränsning, andra Användare av Tjänsterna för användning för någon verksamhet som är förbjuden häri;

d. för distribution eller försäljning av olagliga eller förfalskade produkter; eller

e. för något ändamål som till sin natur är farligt eller skadligt.

7. Om du blir medveten om någon faktisk aktivitet eller föreliggande hot om sådan aktivitet som är förbjuden enligt detta avsnitt ska du omedelbart: (a) meddela oss om aktiviteten eller hotet och delge oss all relevant information, (b) vidta alla rimliga och lagliga åtgärder inom din kontroll som är nödvändiga för att förhindra aktiviteten och (c) fullt ut samarbeta med oss för att minimera aktivitetens negativa effekter (inklusive, när tillämpligt, genom att avbryta eller förhindra obehörig tillgång till E-postfunktionen och permanent radera från ditt system alla uppgifter som du kan ha fått obehörig tillgång till).

8. Vi förbehåller oss rätten att granska och övervaka din elektroniska kommunikation, både genom verktyg och manuellt, för att förhindra spam och för att upptäcka eventuella brott mot Villkoren. I vilket fall, om vi får kännedom om att du eller dina Användare använder E-postfunktionen i strid mot dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att omedelbart och slutgiltigt blockera tillgång till och användning av E-postfunktionen och/eller att säga upp dessa Användningsvillkor till följd av avtalsbrott i enlighet med punkt 8.2 i Användningsvillkoren

G) FÖR ANVÄNDNING AV FRESHRELEASE 

Uppgiftsutförande. Du är medveten om att Freshrelease inte har någon funktion för att exportera Servicedata vid uppsägning av ditt Freshrelease-konto. Om du önskar radera Servicedata permanent vid uppsägning av ditt Freshrelease-konto kan du skriva till: support@freshworks.com.

Radering av Freshrelease-konto. Om du vill radera Servicedata permanent vid uppsägning av ditt Freshrelease-konto kan du skriva till: support@freshworks.com.

H) KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR ORGANISATION

Villkoren nedan är tillämpliga för användning av Organisations-funktionen. I det fall det föreligger motsättningar mellan villkoren nedan och Villkoren ska villkoren nedan ha företräde.

1. För att underlätta administrationen av ditt konto (eller flera) bekräftar du och går med på att säkerhetshanteringen av ditt konto för tjänster som förvaltas på webbhotell inom samma region (“Associerade konton”) kan komma att grupperas tillsammans i en gemensam panel (“Organisation”). Organisations-panelen finns tillgänglig endast för den Organisationsadministratör som utsetts av dig (“Organisationsadministratören”).

2. I enlighet med Villkoren har du som Organisationsadministratör de följande rättigheterna:

a. Att radera en Agent från Organisationen vilket automatiskt kommer att radera Agenten från alla Associerade konton inom femton (15) dagar från raderingen från Organisationen.

b. Att modifiera profilen för en Agent som är en del av Organisationen vilket automatiskt och omedelbart kommer att ändra informationen i alla Associerade konton.

c. Att avlägsna länkningen av något av de Associerade kontona från Organisationen genom att kontakta support@freshworks.com.

3. Radering av en Agent av en kontoadministratör. I enlighet med Sekretessmeddelandet kan du radera en Agent från ditt konto om du är administratör för det kontot. Du bekräftar dock och går med på att sådan radering endast avser det kontot. Separata raderingar kan komma att behöva göras för Associerade konton i en Organisation för att Agenten ska raderas från alla konton. För att radera en Agent från Organisationen vänligen kontakta din Organisationsadministratör. Däremot om en Agent raderas från ett konto och om denna Agent inte finns med i något annat konto inom Organisationen kommer denna Agent att automatiskt raderas från Organisationen efter femton (15) dagar från det datum då Agenten raderades från kontot.

4. Uppsägning av ett konto av en kontoadministratör. I enlighet med Villkoren kan du säga upp ett konto för vilket du är administratör. Sådan uppsägning kommer också att uppdateras i Organisationen femton (15) dagar efter uppsägningen av det kontot. Du bekräftar och går med på att en sådan uppsägning endast gäller det specifika kontot och inte kommer att påverka några Associerade konton. Ett konto, när det sagts upp av kontoadministratören, kan inte återställas av Organisationsadministratören. De Serviceuppgifter som finns på ett uppsagt konto kommer att behållas och raderas i enlighet med vad som specificeras i Villkoren. Agentuppgifter på ett uppsagt konto kommer att behållas i Organisationen i femton (15) dagar, efter vilket de kommer att raderas permanent.

5. Radering av en Organisation. Om du är Organisationsadministratör kan du när som helst via Organisationsinställningarna begära att din Organisation raderas. Radering av Organisationen resulterar i radering av alla Associerade konton inom femton (15) dagar efter att Organisationen raderades. Oavsett kommer en Organisation att raderas efter trettio (30) dagar från att det sista kvarvarande kontot i den Organisationen sagts upp. De Serviceuppgifter som finns på ett uppsagt konto kommer att behållas och raderas i enlighet med vad som specificeras i Villkoren. Organisationens uppgifter kommer att raderas trettio (30) dagar efter att Organisationen raderats. Organisationens uppgifter innefattar namn, logotyp, adress, säkerhetskonfiguration och Organisationens specialanpassade samlade inloggning.

6. Modifiering av en existerande funktionalitet eller utgivning av en ny funktionalitet. Du bekräftar att när en existerande funktionalitet modifieras eller när en ny funktionalitet släpps inom Organisations-funktionen kan de komma att åtföljas av nya villkor som reglerar de modifierade eller nya funktionaliteterna. Din fortsatta användning av sådana modifierade eller nya funktionaliteter får tolkas av oss som ditt accepterade av de ytterligare villkoren.

26. GÄLLANDE SPRÅK

Denna översättning av Villkoren finns endast till som en tjänst för dig. För alla ändamål ska den engelskspråkiga versionen av dessa Villkor (finns på: https://www.freshworks.com/terms/) utgöra det gällande avtalet mellan parterna. I händelse av konflikt mellan denna översatta version av Villkoren och den engelskspråkiga versionen av Villkoren ska den engelskspråkiga versionen alltid gälla.