Alla funktioner Dirigering

IntelliAssign

Dirigera automatiskt konversationer till medlemmar i en grupp utifrån deras kompetens och arbetsbelastning. Frigör dina teammedlemmar från bördan att själva behöva välja vilka konversationer de ska besvara, och arbetsledare från att behöva hålla reda på vad varje teammedlem för närvarande gör för något.

Grupper

Grupper är förutbestämda kombinationer av teammedlemmar som kan hantera konversationer av liknande karaktär. Grupper kan sättas ihop utifrån funktion (försäljning, kundvård, drift) eller utifrån kompetens och förmåga (t ex språkbaserade grupper). Att gruppera ökar effektiviteten i kommunikationer och processer för både stora och små team. Grupper kan användas för specifika kanaler. Konversationer kan också manuellt flyttas till en specifik grupp. Du kan även ställa in fördelning utifrån belastning, för jämnare fördelning inom gruppen. 

Tilldelningsregler

Skapa avancerade regler utifrån användaregenskaper, kanaler, tid på dagen eller meddelandeinnehåll och koppla dem till teammedlemmar eller grupper. Tilldela automatiskt konversationer till grupper eller medlemmar med hjälp av nyckelord och ge dessa tilldelningsregler företräde framför tilldelning till kanalgrupper.